Zápis do naší MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2.května a 16.května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým – tj. na webových stránkách školy a zřizovatele a na nástěnkách u MŠ.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Kritéria pro přijetí dítěte jsou dvě. Bydliště dítěte a jeho věk. Přednostně se přijímají děti s bydlištěm v lokalitě Čakovice, Miškovice a Třeboradice a dále dle věku od nejstarších po nejmladší děti.

U zápisu zákonný zástupce doloží: trvalé bydliště dítěte, originál rodného listu, Přihlášku a Evidenční list s vyplněným lékařským potvrzením, event. další důležité dokumenty pro přijetí dítěte( lékařské zprávy, zprávy z SPC apod.)

V naší mateřské škole lze uskutečňovat také individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy. Zákonný zástupce je povinen učinit oznámení o individuálním vzdělávání dítěte nejpozději tři měsíce před počátkem školního roku.

 

 

Vyhlášení přijímacího řízení do Mateřské školy Čakovice II