Náš program

Téma na červen: Měsíc slunce

Charakteristika a záměry bloku:

 • užít si slavnostní loučení s předškoláky
 • zapojit se do oslav Dne otců
 • zvládnout odloučení od rodiny
 • pobyt na škole v přírodě
 • užít si krásu šumavské přírody
 • pozorování a péče o zvířátka
 • sportovní dovednosti v přírodním terénu
 • v teplých dnech přenášet všechnu činnost ven
 • Kdo potřebuje slunce?
 • čtyři živly- oheň, voda, země, vzduch

Výstupy:

 • navazovat kontakty s dospělými, komunikovat s nimi, respektovat je
 • podporovat soustředěný motivovaný poslech – hudba, mluvené slovo
 • učit se vyjádřit svou náladu pohybem, pohyb. Improvizací
 • učit se projevu na veřejnosti, umět pracovat se studem, nejistotou
 • rozvíjet manuální dovednosti a estetické cítění
 • všímat si toho, co si druhý přeje a potřebuje, umět nabídnout pomoc
 • uvědomovat si nepříjemné prožitky, umět je pojmenovat, hovořit o nich
 • rozšiřovat slovní zásobu a jazykovou kompetenci
 • učit se odhalovat souvislosti: příčina a následek, abstrahování
 • procvičování soustředěnosti a vytrvalosti
 • zdolávat různě členitý terén, zvyšovat fyzickou zdatnost, pobývat dle možností co nejvíce v přírodě a na čerstvém vzduchu
 • zaměříme se také na bezpečnost dětí a pravidla, která k ní vedou
 • znát pravidla bezpečného chování
 • prožívat radost z poznaného a zvládnutého
 • umět pojmenovat většinu toho co nás obklopuje
 • opakování celoročních zkušeností a poznatků

 

Činnosti:

 • plnit jednoduché pokyny, vyřídit vzkaz ve druhé třídě apod.
 • naslouchat soustředěně čtenému textu s porozuměním, poslech konkrétní hudby s výkladem
 • učit se jednoduché kroky, choreografii i pohybovou improvizaci na danou hudbu
 • vystoupení ke Dni tatínků
 • malování, kreslení, výroba z netradičních materiálů
 • vyzkoušení si netradičních výtvarných technik
 • komunikační hry, rozhovory v ranním kruhu na téma Moje pocity, Co se mi líbí – nelíbí, Jak ti mohu pomoci – Jak mi můžeš pomoci?
 • prohlížení knih, obrázků apod. – rozhovory, vyprávění
 • samostatné vyprávění vlastní zkušenosti či čteného příběhu
 • práce s didakt. hrou Loggic – hledat na obrázcích souvislosti – příčina a následek- řadit podle logického úsudku, chápat souvislost mezi předmětem, obrysem- určit hl. znak(abstrahování)
 • stavby z kostek, stolní hry podle pravidel, práce s Logicem- vést k dokončení, k výsledku
 • pobyt v přírodě, sportovní a pohybové aktivity
 • odpoledne pro tatínky s dětmi
 • společenské hry
 • dramatizace krátké scénky
 • rozhovory, vyprávění
 • slovní hádanky
 • veselé oslavy Dne dětí
 • výlet – Zeměráj
 • slavnostní loučení s předškoláky
 • zábavné odpoledne s rodiči na školní zahradě
 • přespávání ve školce
 • cvičení jógy s Láďou
 • pracovní listy- třídění, přiřazování, rozlišování, porovnávání apod.
 • výtvarné zpracování zkušeností a zážitků z akcí a cestování