Celoroční projekt – školní rok 2022/2023

  Se zvířátky projdem vrátky 

“Náš svět je plný zvířátek roztodivných druhů, 

posečkej chvíli u vrátek a najdem spolu duhu.” 

 Hlavní  cíle a záměry projektu“

Smyslem a cílem tohoto projektu je prostřednictvím různých činností motivovaných příběhy o zvířátkách vytvořit prostředí tvořivé pohody a aktivního přátelství v naší mateřské škole. Uvědomit si, že každý z nás je součástí přírody a okolního světa s vědomím, že může být jiný a přesto patříme k sobě. Pěstovat kladný vztah k sobě navzájem, přírodě, k místu kde žijeme a k jeho tradicím. Rozvíjet schopnost spolupracovat, vnímat, naslouchat a porozumět. Mít radost z objevovaní a tvořivého vyjadřování. 

 “Vše v přírodě – každá květina, každý strom a každé zvíře nás může mnohému naučit.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Eckhart Tolle 

Téma na září: Mravenčí školka 

Charakteristika a záměry bloku: 

Ferda je kamarád jak se patří, je chytrý a šikovný, se vším si ví rady a vždycky je ochoten pomoci přátelům i těm, s nimiž se setká poprvé. Ferda naučí děti pravidla mraveniště, spolupracovat, pomáhat si, přijímat pomoc, komunikovat spolu, táhnout za jeden provaz a utvářet přátelství. 

Jako správní mravenci v mraveništi: 

 • seznámíme se s novými kamarády 
 • budeme se učit ukládat své hračky na místo k tomu určené 
 • seznámíme se se všemi zákoutími našeho školkového mraveniště 
 • navzájem si pomůžeme s adaptací v novém prostředí 
 • využijeme každou pěknou chvilku ke sportování a posilování svalů na zahradě 
 • začneme objevovat přírodní zákony a především hmyzí říši 

Výstupy: 

 • zvládnout odloučení od rodičů, být aktivní i bez jejich opory 
 • získat jistotu v kolektivu třídy, naučit se důvěřovat učitelkám a kamarádům 
 • adaptovat se po prázdninách v prostředí školky 
 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí 
 • seznámit se s našimi pravidly a řídit se jimi 
 • uvědomovat si, že každý má v životě své místo ( v rodině, ve školce, v práci…) 
 • zvládnout jednoduchou obsluhu a pracovní úkony 
 • zvykat si na pravidelné ranní cvičení 
 • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci 
 • vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru 
 • vnímat změny v přírodě 
 • zapamatovat si svou značku 
 • učit se nazpaměť krátké texty, vědomě si je zapamatovat 
 • seznámit se s celoročním projektem 

 Navrhované činnosti: 

 • seznamovací hry- rytmizace, hry s míčky 
 • praktická prohlídka školky a zahrádky- seznámení se všemi prostory 
 • rozhovory o letních zážitcích 
 • trénujeme samostatné oblékání, svlékání a ukládání věcí na místo k tomu určené 
 • učíme si samostatně brát i odnášet nádobí u svačinky i oběda 
 • hry na zahradě, sportovní dovednosti s míčem, tvořivá hra v pískovišti 
 • společné vytváření třídních pravidel 
 • motivovaná mravenčí rozcvička, básničky s pohybem 
 • pohybové aktivity na písničky o mravencích 
 • využití pracovních sešitů a pracovních listů na zjištění úrovně grafomotoriky, kontrola správného úchopu tužky 
 • představení celoročního projektu- obrázky, encyklopedie, omalovánky 
 • seznámení s životem mravenců v mraveništi 
 • rozvíjení jemné motoriky při manipulaci s konstruktivními stavebnicemi a přírodními materiály 
 • seznámení s tradicí posvícení u nás v Třeboradicích 
 • zvládnou krátké vystoupení před diváky 

 Akce pro děti a rodiče: 

13.9.  Schůzka pro rodiče 

22.9.  Hmyzí říše na zahrádce- environmentální program pro děti 

24.9.  Třeboradické posvícení 

 

Měsíc říjen: Medvědí starosti 

Medvědi nám prozradí, které lesní plody mají rády a co nejraději mlsají. Jak a kde se připravují na zimu své pelíšky, kde je jejich domov. Dozvíme se, která další zvířátka se v lese připravují na zimní spánek, jak se chrání proti chladu (jak se chráníme na vycházkách my). Poradíme mlsajícím medvědům, jak se mají starat o své zoubky, aby je nebolely. 

Charakteristika a záměry bloku: 

 • společně s medvědem budeme poznávat přírodu a podzimní plodiny ze zahrádek i z lesa 
 • pozorovat změny v přírodě a jak se zvířátka připravují na zimu 
 • zjišťovat co je dobrého pro naše zdraví  

Výstupy: 

 • pokusíme se poznat některé plody lesa i zahrad a záhonků 
 • seznámit se s druhy volně žijících zvířat i některé druhy ptáků 
 • základy předmatematických představ dle věku dětí (větší x menší, více x méně, stejně) 
 • navštívit les i park v našem okolí 
 • seznámit se s pojmem zdravá strava 
 • proč je důležité starat se o své zuby 
 • procvičovat hmatové vnímání, jemnou motoriku 
 • využít pěkného podzimu k otužování na vzduchu a procvičování hrubé motoriky 
 • učit se poslechu čtených, vyprávěných textů s porozuměním, využít k dramatickému či pohybovému ztvárnění 
 • naučit se zpaměti krátkým rýmovaným textům, podporovat samostatné vyprávění dramatických celků, procvičování paměti, rozvoj jazykových dovedností 
 • učit se sladit pohyb s hudbou 
 • posilovat radost ze společné práce 
 • pěstovat řečovou kázeń- respektovat slovo druhého, neskákat do řeči, hlásit se o slovo
 • učit se správným technikám při výtvarném tvoření (držení nůžek, štětců, pastelek, využití plochy papíru…) 
 • vštěpovat si základy bezpečnosti při tvoření a úklidu po něm 
 • učit se, že sami můžeme přírodě a zvířátkům pomáhat 
 • zdokonalovat sebeobslužné činnosti a samostatnost 

Činnosti: 

 • dary podzimu- sběr přírodnin, rozhovory o jejich využití, tvoření, manipulace, počítání, přiřazování 
 • hry s obrázky potravin, třídění, námětové hry- Na kuchaře, Na sadaře, Na obchod 
 • poznávání ovoce a zeleniny- zapojení všech smyslů- hmat, čich, chuť 
 • výroba ovocného, zeleninového salátu 
 • co roste na záhonku a co na stromě? 
 • barvy ovoce a zeleniny 
 • více, méně, stejně- využití jablíček, měla babky čtyři jabka 
 • můžeme i měřit a vážit- menšíx větší, lehčíx těžší 
 • poznávání zvířátek a ptáků- využití encyklopedie, pexetria, naučná videa, didaktický materiál, pracovní listy 
 • naučná stezka v Miškovickém lesíku 
 • pojmenování dějů podzimního počasí, rozhovory nad knihami, obrázky, pozorování počasí při pobytu venku 
 • pohybem vyjádřit rytmus a náladu, pohybová improvizace na různé zvuky 
 • sportovní a pohybové hry ve třídě i na zahradě, dechová cvičení, cvičení jógy, uvolňovací cviky ruky, protahování svalstva 
 • vycházky v okolí MŠ, návštěva parku v Čakovicích 
 • hry na rozvoj řečové kázně 
 • výtvarné vyjádření prožitků- malba, kresby, modelování, lepení, tvořrní z přírodnin 
 • užít si spolu s rodiči a kamarády společnou akci na zahrádce 

 Akce pro děti a rodiče: 

5.10. Zahradní slavnost- sázení stromu a Hmyzáci na zahradě- veselé odpoledne pro rodiče s dětmi 

12.10. Lesní naučná stezka v Miškovickém lesíku- spolupráce s nadací “Dřevo je cesta” 

18.10. Fotografování dětí ve školce 

31.10. Otázky netopýra Ušíka- divadélo v MŠ 

 

Téma na listopad: Netopýří hrátky na všední den i svátky 

Charakteristika a záměry bloku: 

Listopad přinese našim Ježkům a Veverkám intenzivní přípravu na období zimního klidu. Budeme vnímat barvy podzimu kolem nás, všímat si více podzimního počasí i potřeb zvířátek před nadcházející zimou. Naši zahrádku i stromy nachystáme k zimnímu spánku. Spolu s Netopýrkem si užijeme divadelní představení, seznámíme s se svátkem Všech svatých – Dušičky, ale i s původně keltským svátkem Helloween, přivítáme Martina na bílém koni, který nám přiveze zimní pozdrav a na konci měsíce přivítáme první adventní neděli. .Výstupy: 

 • znát základní potřeby zvířat před nadcházející zimou 
 • proč někteří ptáci odlétají do teplých krajin 
 • umět poznat pojmenovat některá lesní zvířata a ptáky 
 • budeme sledovat a rozlišovat změny v přírodě ( léto x podzim) 
 • budeme pozorovat podzimní počasí 
 • při společných činnostech budeme prohlubovat kladné vztahy ke kamarádům 
 • procvičíme rovnováhu i zpevnění těla 
 • zaměříme se na jemnou motoriku a grafomotoriku 
 • seznámíme s novými výtvarnými technikami 
 • pokusíme se uvědomit si následnost časových úseků 
 • rozvíjíme zrakové vnímání a paměť 
 • seznámíme se s pojmy tradice, zvyky, pranostiky 
 • budeme si přibližovat nejen naše české tradice a zvyky- Dušičky, Helloween, Sv.Martina, Advent 

Navrhované činnosti: 

 • prohlížení encyklopedií, využití didaktického materiálu 
 • CD zvuky zvířat 
 • pexesa a pexetria se zvířaty 
 • kalendář  pro záznam počasí 
 • výroba větrníku, pouštění draka 
 • při pobytu na zahradě i vycházkách v okolí školky budeme pozorovat změny v přírodě víme, jak se správně chovat při divadelním představení ve školce 
 • budeme pracovat na zahrádce- hrabat listí, sbírat ořechy 
 • společně s rodiči a kamarády si užijeme akci Zamykání zahrádky 
 • pomocí obrázků se pokusíme orientovat v následnosti časových úseků 
 • budeme se zdokonalovat ve sportovních dovednostech, využijeme nářadí v tělocvičně- lavičky, trampolínu, kozu, bednu 
 • jemnou motoriku budeme rozvíjet například při dlabání dýní, moštování jablíček, modelování zvířátek atd. 
 • grafomotoriku rozvíjíme postupně dle pracovních sešitů a v pracovních listech v propojení s probíraným tématem 
 • zařazujeme hry na zrakové vnímání a paměť- hledej ztraceného netopýra, zapamatuj si zvířátka, které zmizelo, které přibylo? 
 • upevňujeme sluchové vnímání první hlásky ve slově- předškolní děti 

Akce pro děti a rodiče: 

31.10. Divadelní představení “Otázky netopýra Ušíka” 

2.11. Tvoření s maminkami- Dušičky stromů 

9.11. Zamykání zahrádky- brigáda na zahrádce spojená se slavností Uspávání       stromů 

12.11. Stezka duchů- pořádá Lípa Třeboradice 

27.11. Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku u kostela v Třeboradicích 

30.11. Hlavně, ať se nezlobí- výchovný program nejen o emocích 

 

Téma na prosinec: Kapr i zlaté prasátko, Vánoce jsou tu zakrátko 

Charakteristika a záměry bloku: 

Tradice Vánoc jsou protnuty symboly, pověrami a zvyky. Dodržování tradic k Vánocům patří, spolu s nimi získávají svátky své kouzlo. Jedním ze symbolů je ryba a mezi nejstarší patří také Zlaté prasátko. Tematická vánoční zvířátka nás naladí na nastávající vánoční čas, ale prozradí nám i něco o sobě. 

Výstupy: 

 • otužování dětí při pobytu venku, hry se sněhem-dle momentálních podmínek 
 • procvičování pohybových dovedností při nácviku pohybové hry či choreografii k písni 
 • rozvoj grafomotoriky a kontrola správného úchopu psacího náčiní 
 • podpora rozvoje sebeobsluhy u mladších dětí 
 • rozvíjet u dětí prostorové vnímání 
 • podněcovat děti k mluvení, rozvíjet slovní zásobu a souvislé vyjadřování celou větou 
 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovanému projevu 
 • zvládnout vystoupení na veřejnosti 
 • společně s kamarády ze školky si užít divadelní představení, mít pojem o tom, jak se správně chovat 
 • rozvíjet předmatematické dovednosti-představy o tvarech, polohách, počtu 
 • podporovat vnímání a reprodukci rytmu 
 • procvičení paměti při nácviku básní a písní na vystoupení  
 • posilování prosociální dovednosti- 
 • využít předvánočního příjemného naladění 
 • procvičovat různé druhy výtvarných technik při výrobě přáníček a dárečků pro rodiče 
 • rozvoj společenského a estetického vkusu při přípravě výzdoby na Vánoce 
 • seznamovat děti s českými tradicemi a svátečními dny v adventním období 
 • osvojit si základní návyky chování v zimním období 

Navrhované činnosti: 

 • hry na zahradě, vycházky za každého počasí 
 • nácvik nových pohybových her, básní a písní na vánoční vystoupení 
 • využití pracovních sešitů a tematických pracovních listů na rozvoj grafomotoriky 
 • prostorové vnímání rozvíjet při hrách, pobytu venku i při úklidu hraček 
 • využít rytmické hry na tělo, na dupání, na cinkání, využití Orffových nástrojů 
 • četba a poslech příběhů s prosociální tématikou, rozhovor s dětmi o tom, co slyšely, umět vyjádřit emoce 
 • práce s barvou, nůžkami, lepidlem, při tvorbě přáníček, dárečků a obrázků se zimní tématikou 
 • seznamování s českými svátky- Barborka, Mikuláš, Lucie
 • společné pečení perníčků 
 • výroba vánočních dekorací-výzdoba třídy a vánočního stromečku 
 • vyzkoušení českých tradic-pouštění lodiček, krájení jablíčka,jmelí, šupinka pro štěstí  
 • rozhovory o zvycích v rodinách dětí 
 • zaměříme se také na život zvířat v zimě, budeme plnit krmítka 
 • Vánoční pohádka v mateřské škole 
 • Vystoupení dětí na Vánoční besídce, Sousedském adventu 

 

Akce pro děti a rodiče: 

5.12.    Čertění v MŠ 

7.12.   Vánoční tvoření pro maminky 

7.12.    Vánoční pohádka-divadelní představení v MŠ 

13.12. Vánoční besídka pro rodiče v sálu restaurace Maximum 

18.12. Sousedský advent- nedělní akce u kostela v Třeboradicích 

20.12.  Vánoční nadílka ve třídách 

 

Téma na leden: Huboval vrabčák na zimu 

Charakteristika a záměry bloku: 

Cílem tématu je seznámit děti s některými volně žijícími ptáky v zimním období, získávat znalosti o některých volně žijících ptácích, jejich způsobu života a obživy v zimě. Dozvíme se, jak jim v zimě pomáhat a uvědomíme si potřebu přikrmování ptáčků v zimním období. Seznámíme se s písničkami, pohádkami a příběhy ze ptačí říše a vyvodíme si z nich ponaučení. 

Vzdělávací cíle: 

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností, rozvoj a užívání všech smyslů 
 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání, posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radost z objevování apod.) 
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností 
 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž děti žijí 
 • vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 
 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách, rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 
 • U dějů vnímat jejich souvislost i následnost, prostor ve kterém se děje odehrávají včetně prostorových vztahů mezi objekty a jejich změnami 
 • zvládat výchozí metody řešení- přiřazování, porovnávání, třídění, určení počtu,apod. 
 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém žijeme a vytváření pozitivního vztahu k němu, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod. 

Navrhované činnosti: 

 • upevňování povědomí o tradicích-Tříkrálová koleda 
 • podniknout různé pokusy se sněhem a ledem 
 • naučit se básně a písně se zimní tématikou 
 • procvičování her s pravidly, prodlužování doby soustředění, rozvoj logického myšlení
 • četba a soustředěný poslech pohádek, vyprávění děje s pomocí obrázků 
 • pozorování zimní přírody při pobytu na zahrádce i při vycházkách v okolí 
 • pomocí didaktického materiálu upevňovat vědomosti o zimním období, využít kalendáře přírody k záznamu počasí 
 • dle aktuálního počasí využívat sněhu a ledu k zimním hrátkám 
 • prohlížení časopisů a knížek se zimní tématikou 
 • námětové hry se zvířátky 
 • skládání puzzlí se zvířátky 
 • modelování ptáčků 
 • pracovní a motorické činnosti s drobným materiálem 
 • výroba krmítek, sypání do krmítek a za okno pro ptáčky 
 • pohybové hry a aktivity motivované hrou na ptáčky- Na havrana, Všechno lítá, co peří má, Ptačí tanec, Na barevné ptáčky… 
 • upevěnní vědomostí o ptácích, kteří přezimují a kteří odlétají 
 • jak můžeme ptáčkům v zimě pomáhat? 

 

Akce pro děti a rodiče: 

6.1. Tříkrálová koleda 

11.1. Tajemné sovy 

17.1. Schůzka rodičů 

18.1. Karneval- Hrátky se zvířátky- Gábina a Katka