Celoroční projekt – školní rok 2022/2023

  Se zvířátky projdem vrátky 

“Náš svět je plný zvířátek roztodivných druhů, 

posečkej chvíli u vrátek a najdem spolu duhu.” 

 Hlavní  cíle a záměry projektu“

Smyslem a cílem tohoto projektu je prostřednictvím různých činností motivovaných příběhy o zvířátkách vytvořit prostředí tvořivé pohody a aktivního přátelství v naší mateřské škole. Uvědomit si, že každý z nás je součástí přírody a okolního světa s vědomím, že může být jiný a přesto patříme k sobě. Pěstovat kladný vztah k sobě navzájem, přírodě, k místu kde žijeme a k jeho tradicím. Rozvíjet schopnost spolupracovat, vnímat, naslouchat a porozumět. Mít radost z objevovaní a tvořivého vyjadřování. 

 “Vše v přírodě – každá květina, každý strom a každé zvíře nás může mnohému naučit.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Eckhart Tolle 

Téma na září: Mravenčí školka 

Charakteristika a záměry bloku: 

Ferda je kamarád jak se patří, je chytrý a šikovný, se vším si ví rady a vždycky je ochoten pomoci přátelům i těm, s nimiž se setká poprvé. Ferda naučí děti pravidla mraveniště, spolupracovat, pomáhat si, přijímat pomoc, komunikovat spolu, táhnout za jeden provaz a utvářet přátelství. 

Jako správní mravenci v mraveništi: 

 • seznámíme se s novými kamarády 
 • budeme se učit ukládat své hračky na místo k tomu určené 
 • seznámíme se se všemi zákoutími našeho školkového mraveniště 
 • navzájem si pomůžeme s adaptací v novém prostředí 
 • využijeme každou pěknou chvilku ke sportování a posilování svalů na zahradě 
 • začneme objevovat přírodní zákony a především hmyzí říši 

Výstupy: 

 • zvládnout odloučení od rodičů, být aktivní i bez jejich opory 
 • získat jistotu v kolektivu třídy, naučit se důvěřovat učitelkám a kamarádům 
 • adaptovat se po prázdninách v prostředí školky 
 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí 
 • seznámit se s našimi pravidly a řídit se jimi 
 • uvědomovat si, že každý má v životě své místo ( v rodině, ve školce, v práci…) 
 • zvládnout jednoduchou obsluhu a pracovní úkony 
 • zvykat si na pravidelné ranní cvičení 
 • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci 
 • vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru 
 • vnímat změny v přírodě 
 • zapamatovat si svou značku 
 • učit se nazpaměť krátké texty, vědomě si je zapamatovat 
 • seznámit se s celoročním projektem 

 Navrhované činnosti: 

 • seznamovací hry- rytmizace, hry s míčky 
 • praktická prohlídka školky a zahrádky- seznámení se všemi prostory 
 • rozhovory o letních zážitcích 
 • trénujeme samostatné oblékání, svlékání a ukládání věcí na místo k tomu určené 
 • učíme si samostatně brát i odnášet nádobí u svačinky i oběda 
 • hry na zahradě, sportovní dovednosti s míčem, tvořivá hra v pískovišti 
 • společné vytváření třídních pravidel 
 • motivovaná mravenčí rozcvička, básničky s pohybem 
 • pohybové aktivity na písničky o mravencích 
 • využití pracovních sešitů a pracovních listů na zjištění úrovně grafomotoriky, kontrola správného úchopu tužky 
 • představení celoročního projektu- obrázky, encyklopedie, omalovánky 
 • seznámení s životem mravenců v mraveništi 
 • rozvíjení jemné motoriky při manipulaci s konstruktivními stavebnicemi a přírodními materiály 
 • seznámení s tradicí posvícení u nás v Třeboradicích 
 • zvládnou krátké vystoupení před diváky 

 Akce pro děti a rodiče: 

13.9.  Schůzka pro rodiče 

22.9.  Hmyzí říše na zahrádce- environmentální program pro děti 

24.9.  Třeboradické posvícení 

 

Měsíc říjen: Medvědí starosti 

Medvědi nám prozradí, které lesní plody mají rády a co nejraději mlsají. Jak a kde se připravují na zimu své pelíšky, kde je jejich domov. Dozvíme se, která další zvířátka se v lese připravují na zimní spánek, jak se chrání proti chladu (jak se chráníme na vycházkách my). Poradíme mlsajícím medvědům, jak se mají starat o své zoubky, aby je nebolely. 

Charakteristika a záměry bloku: 

 • společně s medvědem budeme poznávat přírodu a podzimní plodiny ze zahrádek i z lesa 
 • pozorovat změny v přírodě a jak se zvířátka připravují na zimu 
 • zjišťovat co je dobrého pro naše zdraví  

Výstupy: 

 • pokusíme se poznat některé plody lesa i zahrad a záhonků 
 • seznámit se s druhy volně žijících zvířat i některé druhy ptáků 
 • základy předmatematických představ dle věku dětí (větší x menší, více x méně, stejně) 
 • navštívit les i park v našem okolí 
 • seznámit se s pojmem zdravá strava 
 • proč je důležité starat se o své zuby 
 • procvičovat hmatové vnímání, jemnou motoriku 
 • využít pěkného podzimu k otužování na vzduchu a procvičování hrubé motoriky 
 • učit se poslechu čtených, vyprávěných textů s porozuměním, využít k dramatickému či pohybovému ztvárnění 
 • naučit se zpaměti krátkým rýmovaným textům, podporovat samostatné vyprávění dramatických celků, procvičování paměti, rozvoj jazykových dovedností 
 • učit se sladit pohyb s hudbou 
 • posilovat radost ze společné práce 
 • pěstovat řečovou kázeń- respektovat slovo druhého, neskákat do řeči, hlásit se o slovo
 • učit se správným technikám při výtvarném tvoření (držení nůžek, štětců, pastelek, využití plochy papíru…) 
 • vštěpovat si základy bezpečnosti při tvoření a úklidu po něm 
 • učit se, že sami můžeme přírodě a zvířátkům pomáhat 
 • zdokonalovat sebeobslužné činnosti a samostatnost 

Činnosti: 

 • dary podzimu- sběr přírodnin, rozhovory o jejich využití, tvoření, manipulace, počítání, přiřazování 
 • hry s obrázky potravin, třídění, námětové hry- Na kuchaře, Na sadaře, Na obchod 
 • poznávání ovoce a zeleniny- zapojení všech smyslů- hmat, čich, chuť 
 • výroba ovocného, zeleninového salátu 
 • co roste na záhonku a co na stromě? 
 • barvy ovoce a zeleniny 
 • více, méně, stejně- využití jablíček, měla babky čtyři jabka 
 • můžeme i měřit a vážit- menšíx větší, lehčíx těžší 
 • poznávání zvířátek a ptáků- využití encyklopedie, pexetria, naučná videa, didaktický materiál, pracovní listy 
 • naučná stezka v Miškovickém lesíku 
 • pojmenování dějů podzimního počasí, rozhovory nad knihami, obrázky, pozorování počasí při pobytu venku 
 • pohybem vyjádřit rytmus a náladu, pohybová improvizace na různé zvuky 
 • sportovní a pohybové hry ve třídě i na zahradě, dechová cvičení, cvičení jógy, uvolňovací cviky ruky, protahování svalstva 
 • vycházky v okolí MŠ, návštěva parku v Čakovicích 
 • hry na rozvoj řečové kázně 
 • výtvarné vyjádření prožitků- malba, kresby, modelování, lepení, tvořrní z přírodnin 
 • užít si spolu s rodiči a kamarády společnou akci na zahrádce 

 Akce pro děti a rodiče: 

5.10. Zahradní slavnost- sázení stromu a Hmyzáci na zahradě- veselé odpoledne pro rodiče s dětmi 

12.10. Lesní naučná stezka v Miškovickém lesíku- spolupráce s nadací “Dřevo je cesta” 

18.10. Fotografování dětí ve školce 

31.10. Otázky netopýra Ušíka- divadélo v MŠ 

 

Téma na listopad: Netopýří hrátky na všední den i svátky 

Charakteristika a záměry bloku: 

Listopad přinese našim Ježkům a Veverkám intenzivní přípravu na období zimního klidu. Budeme vnímat barvy podzimu kolem nás, všímat si více podzimního počasí i potřeb zvířátek před nadcházející zimou. Naši zahrádku i stromy nachystáme k zimnímu spánku. Spolu s Netopýrkem si užijeme divadelní představení, seznámíme s se svátkem Všech svatých – Dušičky, ale i s původně keltským svátkem Helloween, přivítáme Martina na bílém koni, který nám přiveze zimní pozdrav a na konci měsíce přivítáme první adventní neděli. .Výstupy: 

 • znát základní potřeby zvířat před nadcházející zimou 
 • proč někteří ptáci odlétají do teplých krajin 
 • umět poznat pojmenovat některá lesní zvířata a ptáky 
 • budeme sledovat a rozlišovat změny v přírodě ( léto x podzim) 
 • budeme pozorovat podzimní počasí 
 • při společných činnostech budeme prohlubovat kladné vztahy ke kamarádům 
 • procvičíme rovnováhu i zpevnění těla 
 • zaměříme se na jemnou motoriku a grafomotoriku 
 • seznámíme s novými výtvarnými technikami 
 • pokusíme se uvědomit si následnost časových úseků 
 • rozvíjíme zrakové vnímání a paměť 
 • seznámíme se s pojmy tradice, zvyky, pranostiky 
 • budeme si přibližovat nejen naše české tradice a zvyky- Dušičky, Helloween, Sv.Martina, Advent 

Navrhované činnosti: 

 • prohlížení encyklopedií, využití didaktického materiálu 
 • CD zvuky zvířat 
 • pexesa a pexetria se zvířaty 
 • kalendář  pro záznam počasí 
 • výroba větrníku, pouštění draka 
 • při pobytu na zahradě i vycházkách v okolí školky budeme pozorovat změny v přírodě víme, jak se správně chovat při divadelním představení ve školce 
 • budeme pracovat na zahrádce- hrabat listí, sbírat ořechy 
 • společně s rodiči a kamarády si užijeme akci Zamykání zahrádky 
 • pomocí obrázků se pokusíme orientovat v následnosti časových úseků 
 • budeme se zdokonalovat ve sportovních dovednostech, využijeme nářadí v tělocvičně- lavičky, trampolínu, kozu, bednu 
 • jemnou motoriku budeme rozvíjet například při dlabání dýní, moštování jablíček, modelování zvířátek atd. 
 • grafomotoriku rozvíjíme postupně dle pracovních sešitů a v pracovních listech v propojení s probíraným tématem 
 • zařazujeme hry na zrakové vnímání a paměť- hledej ztraceného netopýra, zapamatuj si zvířátka, které zmizelo, které přibylo? 
 • upevňujeme sluchové vnímání první hlásky ve slově- předškolní děti 

Akce pro děti a rodiče: 

31.10. Divadelní představení “Otázky netopýra Ušíka” 

2.11. Tvoření s maminkami- Dušičky stromů 

9.11. Zamykání zahrádky- brigáda na zahrádce spojená se slavností Uspávání       stromů 

12.11. Stezka duchů- pořádá Lípa Třeboradice 

27.11. Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku u kostela v Třeboradicích 

30.11. Hlavně, ať se nezlobí- výchovný program nejen o emocích 

 

Téma na prosinec: Kapr i zlaté prasátko, Vánoce jsou tu zakrátko 

Charakteristika a záměry bloku: 

Tradice Vánoc jsou protnuty symboly, pověrami a zvyky. Dodržování tradic k Vánocům patří, spolu s nimi získávají svátky své kouzlo. Jedním ze symbolů je ryba a mezi nejstarší patří také Zlaté prasátko. Tematická vánoční zvířátka nás naladí na nastávající vánoční čas, ale prozradí nám i něco o sobě. 

Výstupy: 

 • otužování dětí při pobytu venku, hry se sněhem-dle momentálních podmínek 
 • procvičování pohybových dovedností při nácviku pohybové hry či choreografii k písni 
 • rozvoj grafomotoriky a kontrola správného úchopu psacího náčiní 
 • podpora rozvoje sebeobsluhy u mladších dětí 
 • rozvíjet u dětí prostorové vnímání 
 • podněcovat děti k mluvení, rozvíjet slovní zásobu a souvislé vyjadřování celou větou 
 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovanému projevu 
 • zvládnout vystoupení na veřejnosti 
 • společně s kamarády ze školky si užít divadelní představení, mít pojem o tom, jak se správně chovat 
 • rozvíjet předmatematické dovednosti-představy o tvarech, polohách, počtu 
 • podporovat vnímání a reprodukci rytmu 
 • procvičení paměti při nácviku básní a písní na vystoupení  
 • posilování prosociální dovednosti- 
 • využít předvánočního příjemného naladění 
 • procvičovat různé druhy výtvarných technik při výrobě přáníček a dárečků pro rodiče 
 • rozvoj společenského a estetického vkusu při přípravě výzdoby na Vánoce 
 • seznamovat děti s českými tradicemi a svátečními dny v adventním období 
 • osvojit si základní návyky chování v zimním období 

Navrhované činnosti: 

 • hry na zahradě, vycházky za každého počasí 
 • nácvik nových pohybových her, básní a písní na vánoční vystoupení 
 • využití pracovních sešitů a tematických pracovních listů na rozvoj grafomotoriky 
 • prostorové vnímání rozvíjet při hrách, pobytu venku i při úklidu hraček 
 • využít rytmické hry na tělo, na dupání, na cinkání, využití Orffových nástrojů 
 • četba a poslech příběhů s prosociální tématikou, rozhovor s dětmi o tom, co slyšely, umět vyjádřit emoce 
 • práce s barvou, nůžkami, lepidlem, při tvorbě přáníček, dárečků a obrázků se zimní tématikou 
 • seznamování s českými svátky- Barborka, Mikuláš, Lucie
 • společné pečení perníčků 
 • výroba vánočních dekorací-výzdoba třídy a vánočního stromečku 
 • vyzkoušení českých tradic-pouštění lodiček, krájení jablíčka,jmelí, šupinka pro štěstí  
 • rozhovory o zvycích v rodinách dětí 
 • zaměříme se také na život zvířat v zimě, budeme plnit krmítka 
 • Vánoční pohádka v mateřské škole 
 • Vystoupení dětí na Vánoční besídce, Sousedském adventu 

 

Akce pro děti a rodiče: 

5.12.    Čertění v MŠ 

7.12.   Vánoční tvoření pro maminky 

7.12.    Vánoční pohádka-divadelní představení v MŠ 

13.12. Vánoční besídka pro rodiče v sálu restaurace Maximum 

18.12. Sousedský advent- nedělní akce u kostela v Třeboradicích 

20.12.  Vánoční nadílka ve třídách 

 

Téma na leden: Huboval vrabčák na zimu 

Charakteristika a záměry bloku: 

Cílem tématu je seznámit děti s některými volně žijícími ptáky v zimním období, získávat znalosti o některých volně žijících ptácích, jejich způsobu života a obživy v zimě. Dozvíme se, jak jim v zimě pomáhat a uvědomíme si potřebu přikrmování ptáčků v zimním období. Seznámíme se s písničkami, pohádkami a příběhy ze ptačí říše a vyvodíme si z nich ponaučení. 

Vzdělávací cíle: 

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností, rozvoj a užívání všech smyslů 
 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání, posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radost z objevování apod.) 
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností 
 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž děti žijí 
 • vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 
 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách, rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 
 • U dějů vnímat jejich souvislost i následnost, prostor ve kterém se děje odehrávají včetně prostorových vztahů mezi objekty a jejich změnami 
 • zvládat výchozí metody řešení- přiřazování, porovnávání, třídění, určení počtu,apod. 
 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém žijeme a vytváření pozitivního vztahu k němu, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod. 

Navrhované činnosti: 

 • upevňování povědomí o tradicích-Tříkrálová koleda 
 • podniknout různé pokusy se sněhem a ledem 
 • naučit se básně a písně se zimní tématikou 
 • procvičování her s pravidly, prodlužování doby soustředění, rozvoj logického myšlení
 • četba a soustředěný poslech pohádek, vyprávění děje s pomocí obrázků 
 • pozorování zimní přírody při pobytu na zahrádce i při vycházkách v okolí 
 • pomocí didaktického materiálu upevňovat vědomosti o zimním období, využít kalendáře přírody k záznamu počasí 
 • dle aktuálního počasí využívat sněhu a ledu k zimním hrátkám 
 • prohlížení časopisů a knížek se zimní tématikou 
 • námětové hry se zvířátky 
 • skládání puzzlí se zvířátky 
 • modelování ptáčků 
 • pracovní a motorické činnosti s drobným materiálem 
 • výroba krmítek, sypání do krmítek a za okno pro ptáčky 
 • pohybové hry a aktivity motivované hrou na ptáčky- Na havrana, Všechno lítá, co peří má, Ptačí tanec, Na barevné ptáčky… 
 • upevěnní vědomostí o ptácích, kteří přezimují a kteří odlétají 
 • jak můžeme ptáčkům v zimě pomáhat? 

 Akce pro děti a rodiče: 

6.1. Tříkrálová koleda 

11.1. Tajemné sovy 

17.1. Schůzka rodičů 

18.1. Karneval- Hrátky se zvířátky- Gábina a Katka 

 

Téma na únor: Veverky a jeleni, ti na sněhu nelení

Charakteristika a záměry bloku:

V zimním období přiblížíme dětem charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu, život volně žijících zvířat a jejich obživu během zimního období. Osvojíme si poznatky o skupenství vody. Pokud bude dostatek sněhu budeme si užívat pohybové činnosti v zimním přírodním prostředí. Zároveň děti seznámíme s tradicí pořádání masopustních rejů. I naše veverky a ježci se takového reje zúčastní, dozví se všechny podrobnosti o této slavnosti, naučí se veselé písničky a básničky.

Výstupy:

 • Dítě a jeho tělo-osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky-koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka
 • ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • Dítě a jeho psychika-posilování přirozených poznávacích citů-zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.
 • rozvoj poznatků, schopností a dovednosti umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • dítě a ten druhý-rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • Dítě a společnost-seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí
 • vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění
 • rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
 • Dítě a svět-vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách, poznání jiných kultur
 • Předmatematické dovednosti-vyjadřování své představy pohybem, graficky, slovem, případně smíšenou formou, registrovat závislosti a pravidelnosti u pozorovaného nebo popsaného, hledat společné vlastnosti
 • EVVO-vést k poznávání rozmanitosti přírody a životního prostředí
 • pozorumění souvislostem a vztahům člověka a prostředí
 • uvědomit si podmínky života a možnosti jeho ohrožování

Navrhované činnosti:

 • sportovní hry na sněhu a pohybové hry a prostorách třídy
 • zopakování pravidel bezpečného pohybu mimo MŠ, při sportu i během her ve třídě a v tělocvičně
 • procvičení hudebně pohybových her i tanečků s hudbou, reakce na rytmické zvuky a slovní povely, podpora rytmického cítění
 • využití drobných stavebnic k procvičení jemné motoriky, podpora správného držení nůžek, stříhání podle čáry, přesné skládání papíru- vločka…
 • dát dětem čas a příležitost k samostatnému převlékání i ve ztížených zimních podmínkách, učit děti, že mokré oblečení patří na sušák
 • Seznáme dětí s tradicí oslav masopustu
 • rozklad slov na slabiky-rytmizace, určení první a poslední hlásky ve slově- př.děti
 • hrajeme si s předměty- ml.dítě-více, méně, stejně, st.děti- alespoň jeden, některé, žádné, nic, jeden, o jeden méně…
 • starost o doplňování krmítka na školní zahradě, prohlížení obrázků, didaktický materiál, encyklopedie
 • učíme se navzájem pomáhat, podpořit povzbudivým slovem
 • umět vyprávět o svých pocitech i negativních) líbilo se mi, že…, nelíbilo se mi, že…)
 • Pozorovat počasí v únoru, zjistit, kam se ztrácí sníh, déšť
 • pokusy se sněhem
 • zvládnout odloučení od rodiny při pobyt na lyžáčku v peci pod Sněžkou

Akce:

6.-10.2. Jarní prázdiny- spojený provoz s Mš Miškovice

16.2.     Beseda pro rodiče s pí.učitelkou Lenkou Hladíkovou ze Zš Čakovice

18.2.     Masopust v Třeboradicích

22.2.     Představení pro děti v MŠ- Myška Eliška- stopy ve sněhu+dílnička

27.2.-3.3.  Lyžáček v Peci pod Sněžkou

 

Téma na březen: Kohoutek a slepička vyhlížejí jaro

Charakteristika a záměry bloku:

Seznámíme se s hlavními znaky přicházejícího jara, prvními jarními květinami, se změnami v přírodě a dozvíme se, že většina zvířat přivádí na svět svá mláďátka. Podvědomě budeme u dětí vytvářet kladný vztah k přírodě a její ochraně. Připomeneme si lidová říkadla a zvyky v souvislosti s příchodem velikonočních svátků. Nabídneme činnosti tematicky propojené s vítáním jara. Seznámíme se novými písničkami, pohádkami a příběhy a vyvodíme si z nich ponaučení.

Výstupy:

 • rozvoj pohybových dovedností a schopností, zdokonalování v oblasti hrubé motoriky i jemné motoriky, koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod. ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • posilování přirozených poznávacích citů- zvídavost, zájem, radost z objevovaného,
 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem- v rodině i v mateřské škole
 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 • rozvoj schopnosti žít ve společnosti ostatních lidí, spolupracovat, podílet se, vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 • rozlišovat mezi důležitým a nepodstatným, vyhodnocovat co je pravda-nepravda
 • vyjádřit své představy pohybem, graficky, slovem, případně smíšenou formou
 • vytváření povědomí o rozmanitosti přírodního prostředí, o jeho vývoji a neustálých změnách
 • osvojení si pravidel chování vůči přírodě

Navrhované činnosti:

 • vycházky do přírody- pozorování probouzející se přírody
 • výprava do centra ekologické výchovy- Farma Miškovice- seznámení s péčí o zvířátka
 • divadelní představení s názvem Byl jednou jeden dvoreček
 • interaktivní představení s tvořivou dílnou s názvem O marnivé slepičce
 • pozorování a rozhovory o počasí, zaznamenávání na magnetickou tabuli
 • hry se zvířátky- hospodářství- poznání a pojmenování zvířat a jejich mláďat
 • využití didaktického materiálu, obrázků, encyklopedií, pexes, Pexetria
 • nácvik jarních písní a halekaček- příprava na vynášení Mořeny
 • seznámení dětí s tradicí vynášení Mořeny
 • učit se naslouchat divadelnímu představení, prodlužovat dobu soustředění
 • rozhovory s dětmi, podpora vyjadřování se celou větou
 • sluchové hry na určování první a poslední hlásky ve slově, předškolní dětí- rozklad slov na hlásky- D-ů-M
 • procvičování mluvidel, dechová cvičení- hry s peříčky, bublání do vody…
 • tvoření jarních obrázků různými technikami
 • rozvoj jemné motoriky ruky- navlékání korálků, drobné mozaiky, vytrhávání z papíru, drobné mozaiky
 • rozvoj hrubé motoriky- pobyt na horách- bobování, základy lyžování, stavby ze sněhu atd.
 • zvládání opičí dráhy v tělocvičně.- využití laviček, šv. bedny, kozy, trampolíny atd.
 • námětové a pohybové hry na téma zvířátek ze dvorečku- Ny zajíčka, Na slepičky, Na kočku a myš, Na kvočnu a kuřátka
 • samostatnost dětí při oblékání a svlékání na zimním pobytu v Krkonoších, péče o oblečení, dát usušit mokré věci, hlídat si své oblečení a ostatní osobní předměty
 • samostatné uklízení lůžkovin po odpoledním odpočinku
 • podat pomocnou ruku kamarádovi, umět se postarat o mladšího kamaráda
 • zapojování Missa masáží dětí ve dvojicích, získávání kladného vztahu ke všem kamarádům

 Akce pro děti a rodiče:

27.2.-3.3. Lyžáček

8.3.  Výprava na farmu Miškovice za zvířátky

14.3. Divadelní představení Byl jednou jeden dvoreček

15.3.  Testy školní zralosti s předškolními dětmi provede paní psycholožka z PPP pro Prahu

22.3. O marnivé slepičce- interaktivní představení pro děti s tvůrčí dílničkou

29.3. Velikonoční tvoření pro maminky

 

Měsíc duben: Zvířátka pro radost

 Charakteristika a záměry bloku:

Zjistíme, že většina zvířat na jaře přivádí na svět svá mláďátka a tak nejen s beránkem a zajíčkem oslavíme svátky jara Velikonoce. Vypravíme se na návštěvu na Ekofarmu do Miškovic. Naučíme se hospodářská zvířátka poznávat i pojmenovat. Osvojíme si poznatky o tom, co potřebují a jak se o ně máme správně starat.

 • děti si budou společně rozšiřovat povědomí o jarních změnách v přírodě
 • vztah k přírodě a ke zvířátkům utuží výletem do Ekocentra farma Miškovice
 • podpoříme kamarádské vztahy při zahradní akci Slet čarodějnic

Výstupy:

 • poznat život některých živočichů a zvířátek na jaře-zvířátka na statku
 • seznámíme se s některými druhy hmyzu a zajímavosti ze života včel, proč jsou pro člověka tolik důležité
 • seznámit se se zvyky a tradicemi, které se vážou k Velikonocům
 • učit se pojmům větší x menší s využití skutečných modelů
 • procvičování fonematického sluchu, určování první a poslední hlásky ve slově
 • předškolní děti-určování pravé a levé strany, mladší děti-určování polohy předmětu (nad, pod, za, vedle…)
 • rozšiřování slovní zásoby a jazykové kompetence, předškolní děti-vyprávění děje podle obrázku, mladší děti-popis obrázku (co vidím)
 • prohlubovat manuální dovednosti při tvoření jarních výrobků
 • procvičování paměti i výslovnosti-básně, písně, pohybové kreace na jarní motivy
 • rozvoj fantazie a kreativity při přípravě na Slet čarodějnice
 • utřídění základních znalostí o třídění odpadu
 • prohlubovat dovednosti v hrubé i jemné motorice při práci na zahrádce, cvičení, pohyb v terénu
 • podpora kolektivního cítění a prožívání s rodiči i s ostatními dětmi při společné akci

 

Činnosti:

 • vycházky do přírody, prohlížení encyklopedií
 • výprava do Ekocentra Miškovice za zvířátky
 • poznávání, pojmenování zvířat a jejich mláďat na statku
 • cesta mléka z pastviny až na stůl
 • porovnávání velikosti předmětů v reálu i na obrázku
 • hry se slovy, určování první i poslední hlásky, řeč robotů
 • průběžné hry na opakování pravé a levé strany, využití magnetické tabule k určování polohy předmětů, hry Co se změnilo? …
 • samostatné vyprávění pohádek, popisování obrázků…
 • poslech ptačího zpěvu- na zahradě, na vycházce, z CD
 • výroba obrázků s jarní tématikou, tvoření z papíru
 • nácvik a procvičování písní, básní a říkadel- využívat dechová, intonační i rytmizační cvičení ke zdokonalování výslovnosti
 • procvičování pohybových prvků a tanečních kroků- koordinace pohybu na

hudbu

 • zapojit se aktivně do sbírání a třídění odpadu- ve třídě i doma
 • beseda s panem včelařem Kodetem, ukázky a zajímavosti ze života včel
 • environmentální program na zahradě i u rybníka s panem Zoltánem ze spolku Darwin
 • užijeme si divadelní představení s názvem O neposlušných kůzlátkách

Akce pro děti a rodiče:

2.4. Sousedské Velikonoce

13.4. Návštěva pana včelaře v MŠ

17.4. Hmyzáci na zahrádce i u rybníka

19.4. O neposlušných kůzlátkách- divadélko v MŠ

26.4. Slet čarodějnic  se slavností bubnů

Výlet na Ekocentrum Farma Miškovice za zvířátky