Celoroční projekt na školní rok 2021/22

                               LES- PŘÍBĚHY STROMŮ

Nejlepší lekcí, kterou nám les umí dát, je správné prožití přítomného okamžiku. Při pozorování stromů správným způsobem ukotvíme naše myšlenky tam, kde by měly přirozeně být. Poté se naučíme vnímat rytmus života okolo, porozumět lépe našemu okolí, přirozeně si odpočinout a očistit se od problémů.

Vydáme se spolu s dětmi na cestu lesem za bájnými stromy života a poznáním z počátku věků, na napínavou a hravou pouť za dávnou duší lesa, která nás provází, aniž o ní víme.

Příběhy stromů a dalších obyvatel lesa si budeme vyprávět ve školce, na zahrádce i na výletech v přírodě. Hra a zážitky probudí naši fantazii při setkání s lesním světem. Poznáme čas, skrytý v paměti dřeva, který nás všechny spojuje.

Hlavní záměr cíl projektu

Smyslem a cílem tohoto projektu je prostřednictvím různých činností motivovaných příběhy o stromech, skřítcích a vílách vytvořit prostředí tvořivé pohody a aktivního přátelství v naší mateřské škole. Uvědomit si, že každý z nás je součástí přírody a okolního světa s vědomím, že každý může být jiný a přesto patříme k sobě. Pěstovat kladný vztah k sobě navzájem, přírodě, k místu kde žijeme a k jeho tradicím. Rozvíjet schopnost spolupracovat, vnímat, naslouchat a porozumět. Mít radost z objevování a tvořivého vyjadřování.

„Nesmíme nikdy zapomínat na to, že každý mohutný strom započal svoji dráhu jako nepatrná sazenička.“

STROMY

Vzduch a slunce stromům stačí,

vodu pijí za země,

kolébají hnízda ptačí,

šeptají si tajemně.

Možná že nám tiše poví:

Neboj se a pojď k nám blíž.

Celý svět je pohádkový, víš?

 

Téma na měsíc září: Co vypráví starý dubu

Dub je symbolem síly, moudrosti a dlouhověkosti.

Charakteristika a záměry bloku:

Skřítek a víla nás seznámí s celoročním projektem. Vydáme se spolu s nimi za dobrodružstvím i za poznáním. Nově příchozí děti seznámíme s prostředím budovy i zahrádky, kamarády a zaměstnanci školy. Společně se pustíme do vytváření třídních pravidel vzájemných vztahů, chováni a komunikace, kterými se budeme řídit v každodenním životě ve školce, v rodině i venku v přírodě.

 • Ve školce jsme všichni kamarádi
 • Co všechno víme o dubu
 • Kam sahají naše kořeny
 • Podzim ťuká na dveře

Výstupy:

 • seznámit se s prostory školky i zahrady
 • adaptovat se po prázdninách v prostředí MŠ
 • získat jistotu v kolektivu třídy, naučit se důvěřovat učitelkám i kamarádům
 • dodržovat dohodnutá pravidla a řídit se jimi
 • uvědomovat si, že každý má v životě své místo- své kořeny
 • seznámit se s celoročním programem, zjistit vše o lese, stromech, kořenech, listech
 • vnímat změny v přírodě, blížící se podzim
 • procvičíme porovnávání i počítání
 • procvičíme orientaci v prostoru
 • trénujeme paměť, učíme se první písně a básně k tématu
 • začít si zvykat na pravidelné ranní cvičení
 • umět se chovat při divadelním přestavení
 • společně s rodiči a kamarády si užít první společnou akci- Třeboradické posvíceni
 • pochopit bezpečnost chování při cestě autobusem a pobytu mino školku

Navrhované činnosti:

 • povídáme si o školce, využijeme rozhovory v komunikačním kruhu
 • praktické seznámení s prostory školky i zahrady
 • hry zaměřené na rozlišování různých rolí v rodině, ve školce, srovnání se stromem- každý máme své kořeny
 • pomocí kartiček s obrázky a říkanek se seznámíme s pravidly, které budeme ve školce dodržovat
 • učíme se jména kamarádů, paní učitelek i ostatních dospělých- rytmizace hrou na tělo Jak se jmenuješ?, hry s míčkem, cvičení ve dvojicích…
 • začneme se učit používat výtvarný materiál, malování kamaráda, stromu, veverky- ježka
 • kontrola správného úchopu náčiní- tužka, pastelky, nůžky, štětec, lepidlo
 • les, stromy, dub- seznámení s celoročním projektem pomocí motivační pohádky, encyklopedií, obrázků, didaktický materiál, pozorování při vycházce i na výletě v botanické zahradě
 • trénujeme paměť- básnička Kamarád, Les, píseň Já do lesa nepojedu
 • učíme se nová slova: přátelství, ohleduplnost, dlouhověkost, kořeny, rodokmen…
 • procvičíme počítání žaludů, letokruhů- starší děti. Porovnávání více x méně x stejně menší děti
 • orientaci v prostoru procvičíme při cvičení- před, za, na, vedle pařezu
 • budeme procvičovat jemnou motoriku při hrách s konstruktivními stavebnicemi, přírodním materiálem- žaludy
 • pozorujeme změny v přírodě na zahrádce, v botanické zahradě
 • užijeme si divadelní představení Skřítek v mateřské škole
 • společně s dětmi i  rodiči si užijeme Třeboradické posvícení

Akce na září:

9.9.    Divadelní představení v Mš „Skřítek“- Buchty a loutky

13.9.  Schůzka rodičů

16.10.    Výlet do Botanické zahrady- podzimní stromy

25.9.  Posvícení v Třeboradicích- vystoupení dětí

27.9.  MŠ uzavřena

28.9.  státní svátek

 

 

Měsíc říjen- Silák kaštan 

Kaštanovník jedlý je symbolem odolnosti, sebevědomí a síly.

Charakteristika a záměry bloku: 

Budeme společně se skřítky a vílami 

– poznávat přírodu a podzimní plodiny ze zahrádek i z lesa 

– pozorovat změny v přírodě, keře a stromy, tvary a barvy listů 

– zjišťovat co je dobrého pro naše zdraví 

Výstupy: 

– pokusíme se poznat některé plody lesa i zahrad a záhonků 

– seznámit se s různými druhy stromů a keřů 

– základy předmatematických představ dle věku dětí (Větší x menší, Více x méně) 

– navštívit park v našem okolí 

– seznámit se s pojmem zdravá strava 

– procvičovat hmatové vnímáni, jemnou motoriku 

– využívat pěkného podzimu k otužování na vzduchu a procvičování hrubé motoriky 

– učit se poslechu čtených, vyprávěných textů s porozuměním, využít k dramatickému či pohybovému ztvárnění 

– naučit se zpaměti krátkým rýmovaným textům, podporovat samostatné vyprávění dramatických celků- procvičování paměti, rozvoj jazykových dovedností 

– učit se sladit pohyb s hudbou 

– pěstovat řečovou kázeň – respektovat slovo druhého, neskákat si do řeči, hlásit se o slovo 

– rozvíjet estetické vnímání, všímat si změn v přírodě, barevné palety podzimu 

– posilovat radost ze společné práce, tvoření rodičů s dětmi 

– učit se správným technikám při výtvarném tvoření ( držení nůžek, štětců, pastelek, využití plochy papíru, pozadí apod.) 

– vštěpovat si základy bezpečnosti při tvoření a úklidu po něm 

– učit se, že sami můžeme přírodě a zvířátkům pomáhat 

– zdokonalovat sebeobslužné činnosti a samostatnost 

Činnosti :

– dary podzimu- sběr přírodnin, rozhovory o jejich využití, tvoření, manipulace, počítání, přiřazování 

– hry s obrázky potravin, třídění, námětové hry „ Na kuchaře“, „Na obchod“, „Na sadaře“ 

– poznávání ovoce a zeleniny podle chuti či hmatu 

– výroba ovocného či zeleninového salátu 

– pečení štrůdlu z jablíček 

– co roste na stromě a co roste na záhonu 

– pohádka O zlém bacilu a hodném vitamínu 

– prodejna ovoce a zeleniny 

– barvy ovoce- hry, říkanky 

– ochutnávání pečených kaštanů 

– více- méně- stejně- využití ovoce k předmatematickým představám 

– můžeme i měřit a vážit ( menší x větší, lehčí x těžší) 

– využití písně Měla babka čtyři jabka 

– sledování divadelního představení Honza a lesní skřítek 

– environmentální program pro děti Život stromu 

– Kde se berou semínka? Jak se pohybují? 

– pojmenování dějů podzimního počasí, rozhovory nad knihami a obrázky 

( ml. děti pojmenovat postavy, st. děti popsat děj náladu), venku uplatnit pozorování 

– pohybem vyjádřit rytmus a náladu, sladit pohyb s hudbou nebo pohybová improvizace na různé zvuky 

– sportovní a pohybové hry ve třídě i na zahradě, zaměřit se na dechová cvičení, uvolňovací cviky ruky, protahování svalstva 

– vycházky v okolí Mš, v parku- pozorování změn v přírodě 

– výlet na výstavu skřítků a víl od paní V. Klimtové 

– konstruktivní a tvořivé manipulační hry 

– výtvarné vyjádření prožitků- malba, kresba, modelování, lepení , tvoření z přírodnin, keramické hlíny 

– hry na rozvoj řečové kázně 

– užít si spolu s rodiči a kamarády společnou akci na zahrádce- Slavnost stromů 

Akce pro děti a rodiče: 

2.10. Workshop pro maminky- Vílí tvoření 

6.10. Slavnost stromů – odpolední akce pro děti a rodiče 

11.10. Environmentální program pro děti- Život stromů 

13.10. Výlet na Chvalský zámek- výstava skřítků a víl paní V. Klimtové 

20.10. Honza a lesní skřítek- divadelní představení pro děti

 

Téma na listopad: Tajemství z kouzelné lísky 

Líska je symbolem moudrosti, poezie, tajemství  

Charakteristika a záměry bloku: 

Listopad přinese malým skřítkům a vílám intenzivní přípravu na období zimního klidu. Budeme trénovat rychlost a sílu při pobytu v přírodě, ale také se naučíme vnímat barvy podzimu kolem nás. Budeme si více všímat podzimního počasí i potřeb zvířátek před nadcházející zimou. 

Výstupy: 

 • co skrývají tři oříšky 
 • jak se příroda připravuje na zimu 
 • znát základní potřeby zvířat před nadcházející zimou 
 • umět poznat a pojmenovat některá lesní zvířata a ptáky 
 • sledovat podzimní počasí 
 • co je to oblečení a jak se mění s ročními obdobími 
 • prohlubujeme kladné vztahy k rodině a kamarádům 
 • procvičíme správné držení těla a rovnováhu 
 • zaměříme se na jemnou motoriku a grafomotoriku 
 • seznámíme s novými výtvarnými technikami 
 • pokusíme se uvědomovat si následnost časových úseků 
 • rozvíjíme zrakové vnímání a paměť 
 • rozšiřujeme si vědomosti o stromech a lese 
 • zapojujeme se do péče o zahrádku 
 • začneme se připravovat na adventní období, společně rozsvítíme strom u kostela v Třeboradicích 

Navrhované činnosti: 

 • prohlížení encyklopedií, využití didaktického materiálu a obrázků 
 • sférické kino- promítání filmu Tajemství stromů 
 • akce na zahrádce pro děti a rodiče- Zamykání zahrádky 
 • společné práce na zahrádce- hrabání , okopávání, rytí záhonků a políčka 
 • při pobytu na zahrádce a vycházkách v okolí sledujeme změny v  přírodě a počasí, vše zaznamenáváme v obrázkovém kalendáři 
 • vytvoření herbáře s vylisovanými listy stromů, o kterých se ve školce bavíme 
 • vytvoření myšlenkové mapy, zaznamenání již získaných vědomostí o dubu, kaštanu a lísce 
 • pomocí obrázků se pokusíme orientovat v následnosti časových úseků 
 • názornými ukázkami a hrou si uvědomíme co je to oblečení a jak se mění s ročním obdobím 
 • hrou na šikovné skřítky v lese se budeme zdokonalovat ve cvičení na nářadí- lavičky, koza, žíněnka, trampolína… 
 • průběžné vyplňování pracovních sešitů, podpora správného úchopu tužky 
 • zařazujeme hry na zrakové vnímání a paměť 
 • rozhovory, četba, poslech příběhů a vyprávění o nadcházejícím adventním období 
 • účast na rozsvícení stromu u kostela v Třeboradicích 

 Akce pro děti a rodiče: 

2.11. Fotografování dětí v MŠ 

3.11. Sférické kino- Tajemství stromů 

10.11. Zamykání zahrádky- akce pro děti a rodiče na zahrádce školy 

13.11. Stezka duchů v Třeboradicích 

24.11. Povídání o adventu s panem farářem Stanislawem Górou 

28.11. Rozsvícení adventního stromu v kostela v Třeboradicích 

 

Měsíc prosinec: Co se děje pod jedlí 

Jedle je symbolem stálosti, trpělivosti a síly. 

Charakteristika a záměry bloku: 

Měsíc prosinec nám přiblíží adventní období. Budeme si ho užívat od veselého čertění, přes vánoční pohádky až po společné vánoční setkání s rodiči a každoroční vánoční nadílku u stromečku. 

Zamyslíme se nad tím, co je to dobrý skutek a proč je dobré je dělat? Jak se slaví Vánoce ve světě? Co potřebují v prosinci zvířátka v přírodě?  

Výstupy: 

 • otužování dětí při pobytu venku, podle možností -hry se sněhem 
 • procvičování pohybových dovedností při nácviku pohybové hry či choreografie k písni 
 • rozvoj grafomotoriky u předškoláků, správné držení psacího náčiní 
 • podpora rozvoje sebeobsluhy u mladších dětí 
 • rozvíjet u dětí prostorové vnímání 
 • vytváření situací podněcující děti k mluvení, projevování zájmu o to co dítě říká 
 • podporovat rozvoj vnímání a reprodukce rytmu 
 • rozvíjet u dětí sociální dovednosti -využít příjemného předvánočního naladění 
 • procvičovat různé druhy technik při tvorbě přáníček a dárečků pro rodiče 
 • rozvíjení společenského a estetického vkusu při přípravě výzdoby na Vánoce 
 • seznámit děti s rozdílnými tradicemi oslav Vánoc v jiných kulturách 
 • seznamovat děti s českými tradicemi a svátečními dny v adventním období 
 • osvojit si základní návyky chování v zimní přírodě 
 • umět rozeznat listnaté a jehličnaté stromy, hlavní znaky jedličky 
 • zapojení se do pomoci seniorům společně s Mezigenerační akademií 
 • podpora sázení stromků  s nadací Dřevo je cesta 

 

Navrhované činnosti: 

 • hry na zahradě, vycházky za každého počasí, klouzání- dle počasí 
 • nácvik nových pohybových her, básní, písní a tanečků 
 • využití pracovních sešitů na rozvoj grafomotoriky 
 • prostorové vnímání procvičujeme při hrách, pobytu venku i při úklidu hraček 
 • využití rytmické hry na tělo, na dupání, na cinkání… 
 • četba a poslech příběhů s prosociální tématikou, rozhor s dětmi o tom co slyšely, umět vyjádřit své emoce 
 • práce s barvou, nůžkami, lepidlem, ale i s netradičními materiály  a technikami při  
 • tvorbě přáníček, dárečků, obrázků se zimní tématikou 
 • seznámení s tradicemi, které se dodržují u nás i ve světě 
 • rozhovory o zvycích v rodinách dětí 
 • zaměříme se na život zvířat v zimě, budeme plnit krmítka 
 • společné vytvoření adventního kalendáře, rozhory s dětmi nad vánočními zamyšlenkami 
 • využití encyklopedií a didaktického materiálu při poznávání stromů- využití pozorování při vycházkách 
 • výroba ozdobiček, zdobení stromečku 
 • shlédnutí a prožití si vánočního divadelního představení ve školce 
 • povídání o adventu s panem farářem S. Górou 
 • veselé hry na čertíky 
 • malování obrázků se zimní tématikou pro seniory  
 • zdobení stromků z překližky na podporu vysazování nových stromků 

Akce pro děti a rodiče: 

1.12. Vánoční tvoření pro maminky 

3.12. Čertění ve školce 

8.12. Nad betlémem svítí hvězda 

9.12. Povídání s panem farářem S. Górou 

15.12. Putování za vánočními anděly 

19.12. Sousedský advent ??? 

21.12. Vánoční nadílka ve třídách 

 

 

Leden: Jak se hraje na modřín

“ Modřín je symbolem obnovy, naděje a lásky” 

Charakteristika a záměry bloku: 

Tento měsíc začneme netradičně vánoční nadílkou ve třídách, na kterou se všichni moc těšíme. Dále nás již tradičně čeká Tříkrálová koleda v okolí školky. V ostatních dnech se budeme věnovat hudbě, hudebním nástrojům a dalším poznatkům ze světa stromů, lesa a přírody. 

Vzdělávací cíle a záměry: 

 • upevňovat povědomí o tradicích 
 • naučit se písně a básně se zimní tématikou 
 • podporovat vnímání a reprodukci rytmu 
 • zvládnout jednoduchá dechová a artikulační cvičení 
 • vyzkoušet hru na Orffovy nástroje 
 • umět poznat i pojmenovat některé hudební nástroje 
 • zvládnout poslech ukázky vážné hudby 
 • upevňování kulturního chování při sledování hudebního pořadu v MŠ 
 • soustředěný poslech pohádky, příběhu 
 • vnímat a esteticky oceňovat přírodní prostředí v zimě 
 • umět rozlišovat hlavní znaky tohoto období a jejich vztah k počasí 
 • pozorovat živočichy v zimní přírodě 
 • rozšířit si vědomosti o jehličnatých stromech, především o modřínu 
 • procvičování jemné motoriky při výtvarných a pracovních činnostech na téma zima 
 • sportovní hry v zimní přírodě 
 • společně s kamarády užít si radostně akci ve školce 

Navrhované činnosti: 

 • seznámení se s pojmem tříkrálová koleda-rozhovory, obrázky… 
 • vycházka v okolí školky s koledou 
 • nácvik a rytmizace písní a básní se zimní tématikou 
 • hry s různými druhy Orff. Nástrojů, hra na orchestr 
 • zařazování dechových a artikulačních cviků formou hry
 • poznávání hudebních nástrojů podle sluchu i podle obrázků 
 • praktické ukázky a poslech při hudebním programu v MŠ 
 • pozorování zimní přírody při vycházkách v okolí i při pobytu na zahrádce 
 • pomocí didaktického materiálu upevňovat vědomosti o zimním období 
 • při pobytu venku pozorování stop zvířat, pozorování krmítka pro ptáčky 
 • dle počasí využití sněhu či ledu ke sportovním hrám 
 • četba a soustředěný poslech pohádek, vyprávění děje podle obrázků 
 • četba z knihy “Rok stromů” – motivační příběh “Jak se hraje  na modřín” 
 • procvičování her s pravidly, prodlužování doby soustředění, rozvoj logického myšlení 
 • předškolní děti- pracovat samostatně do pracovních sešitů 
 • společně si užijeme karneval ve školce 
 • dle počasí využívat sněhu a ledu k zimním hrám- klouzání, bobování, koulování, stavby ze sněhu 

 

Akce pro děti a rodiče: 

3.1.   Vánoční nadílka ve třídách 

6.1.   Tříkrálová koleda 

19.1. Karneval ve školce 

21.1.  Hudební pořad se skřítky ve školce “ Šuplička a krupičník” 

 

Téma na únor: Jasan, ten nás ochrání 

“ Jasan je symbolem rozhodnosti a síly vůle” 

Charakteristika a záměry bloku: 

V přírodě je stále zima. Lidé dle tradic pořádají masopustní reje. I naši malí skřítkové a víly se takového reje zúčastní. Dozví se všechny podrobnosti o této slavnosti, naučí se veselé písničky a básničky. Zároveň budou posilovat své tělo i ducha sportem, a to v Praze i na výjezdu do Pece pod Sněžkou. 

Výstupy: 

 • sportování a pohyb venku i v prostorách školky 
 • zopakování bezpečnostních pravidel při pobytu venku 
 • procvičení koordinace pohybu s hudbou 
 • získání nových informací o zimních sportech a olympiádě :    Co je to sport a kdo je to sportovec? Kde mohou sportovci měřit své síly?  Jak se máme na sportování obléknout? Co je to fair play?  K čemu je sportování dobré?  Jaké druhy zimních sportů máme? 
 • Získání dalších poznatků o stromech, především o jasanu: Jaké je jasanové dřevo? Jak vysoko může vyrůst? Co se z jasanu vyrábí? 
 • Matematické a předmatematické představy-  první, poslední, třetí, pátý, dvojice, trojice, pětice… 
 • Procvičení jemné motoriky prstů a koordinace se zrakem 
 • Trénink samoobslužných činností- oblékání, svlékání, úklid vlastního oblečení na místo 
 • Seznamování s tradicemi naší obce, zapojování dětí do společenského života 
 • Naučit se písně a básně spojené s masopustem 
 • Procvičení sluchového vnímání 
 • Získávání zkušeností s pravdivostí či nepravdivosti tvrzení 
 • Budeme pozorovat život v přírodě, co mohou dělat lidé, aby pomohli zvířátkům přežít toto období? 
 • Učit se vnímat různé podněty co nejvíce smysly a umět o tom vyprávět 

Navrhované činnosti: 

 • Sportovní hry na sněhu a pohybové hry v prostorách třídy 
 • Zopakování pravidel bezpečného pohybu mimo MŠ, při sportu i během her ve třídě a tělocvičně, především však na pobytu v peci pod Sněžkou 
 • Procvičení hudebně pohybových her i tanečků s hudbou, reakce na rytmické zvuky a slovní povely-  podpora rytmického cítění 
 • Využití drobných stavebnic k procvičení jemné motoriky, podpora správného držení dětských nůžek, stříhání podle čáry, přesné skládání z papíru- vločka 
 • Dát dětem čas a příležitost k samostatnému převlékání i ve ztížených zimních podmínkách, učit děti, že mokré oblečení patří na sušák 
 • Využití didaktického materiálu, obrázků, knih i krátkých video ukázek při prohlubování informací o zimních sportech a olympiádě 
 • Poslech četby dalšího příběhu z knihy Rok stromů, encyklopedie, obrázky-  informace o jasanu 
 • Seznámení dětí s tradicí zvanou masopust, nové písně a básně na toto téma 
 • Rozklad slov na slabiky, rytmizace, určení první a poslední hlásky ve slově-  předškolní děti 
 • Hrajeme si s předměty či přímo při pohybových hrách- ml. děti- vícex méněx stejně, st. děti-první, poslední…dvojice, trojice 
 • Potvrzujme pravdu či nepravdu hrou na otázky: Je pravda, že slon létá? Je pravda, že citrón je sladký?… 
 • Starat se doplňování krmítka pro ptáčky na zahradě 
 • Učíme se navzájem si pomáhat, podpořit povzbudivým slovem 
 • Umět vyprávět o pocitech i negativních ( líbilo se mi že…, nebylo mi příjemné…) 
 • Společné tvoření výzdoby na masopust 
 • Pozorovat počasí v únoru, zjistit, kam se ztrácí sníh a déšť 

Akce pro děti a rodiče: 

23.2. pořad pro děti v MŠ  

26.2. masopust v Třeboradicích 

28.2.-4.3. Lyžáček-pobyt v Peci pod Sněžkou 

 

Téma na březen: Bez bílé břízy jaro nebude 

“Bříza je symbolem světla, čistoty, svěžesti a naděje” 

Charakteristika a záměry bloku: 

Březen přináší první závan jara, víly a skřítkové si připomenou jarní tradice a společně vyprovodí Mořenu k vodě. 

Výstupy: 

 • využití pohádky z knihy Rok stromů k motivaci a získání dalších informací o stromech, tentokrát především o bříze. Proč je symbolem světla, čistoty a svěžesti. Co se vyrábělo z jejích čerstvých proutků. Jak vypadá její kůra a čím je zajímavá. Kde všude bříza roste a ve kterém státě je národním stromem. 
 • prohlubování znalostí o jaru. Co se děje v přírodě. Které kytičky rostou na jaře jako první. Co potřebují kytičky ke svému růstu. K čemu jsou kytičky na světě dobré. Co jsou to bylinky. Co je to herbář… 
 • využití básniček k procvičení jazyka, výslovnosti, předškolní děti- upevňování poznávání poslední a první hlásky ve slově 
 • podpora získávání dalších poznatků o tradicích a zvycích- vysvětlení tradičního vynášení Mořeny 
 • rozvíjení kulturního povědomí při divadelním představení 
 • rozvíjení hrubé motoriky a pohybových dovedností při pobytu na horách, venku na zahrádce i v tělocvičně 
 • zopakování pravidel bezpečnosti spojených s pobytem na horách a v přírodě 
 • rozvíjení jemné motoriky i tvořivé hry při hře obrázky, stavebnicemi, zvířátky… 
 • rozvíjení jemné motoriky a grafomotoriky- využití tématických pracovních listů i pracovních sešitů dle věku dětí 
 • seznámení s novými výtvarnými technikami 
 • trénink pracovních návyků při úpravě lůžkovin po odpoledním spánku 
 • prodlužování doby plného soustředění na konkrétní činnosti 

 Navrhované činnosti: 

 • vycházky do přírody, pozorování květin a keřů 
 • praktická péče o zahrádku, příprava bylinkového záhonku 
 • založení třídního herbáře 
 • hry s hospodářstvím, stavebnicemi, dřevěnými kostičkami… 
 • využití didaktických materiálů k získávání poznatků o jaru, jeho hlavní znaky, Pexeso, Pexetrio… 
 • pozorování a rozhovory o jaru, sledování počasí, zaznamenávání v kalendáři 
 • průběžné prodlužování doby soustředění při poslechu čtených příběhů a pohádek 
 • rozhovory nad třídními piktogramy o bezpečnosti a pravidlech 
 • seznámení dětí s tradicí vynášení Mořeny, výroba Mořeny, vynášení do blízkého rybníku 
 • učit se naslouchat, sledovat divadelní představení 
 • rozhovory s dětmi, podpora souvislého vyjadřování celou větou 
 • tvoření jarních obrázků různými technikami 
 • navlékání, vystřihování, lepení, modelování a další rozvíjení jemné motoriky 
 • samostatné stlaní peřinky, pyžamka a polštáře 
 • zdolávání opičí dráhy v tělocvičně, sportovní dovednosti při pobytu na horách- lyžování, bobování, koulování 

Akce pro děti děti a rodiče: 

4.3. návrat z Lyžáčku 

23.3. Datel doktor stomů 

  ?   Návštěva místní knihovny 

 

 

Téma na měsíc duben: Pod vrbou, za vrbou, co se bude dít? 

Vrba je symbolem smutku, ochrany, víry ve znovuzrození, moudrosti a inspirace.

 Charakteristika a záměry bloku: 

Měsíc duben nám ukáže jaro v celé jeho kráse. S dětmi budeme využívat teplejší počasí k delšímu pobytu venku a sportování. Svá těla protáhneme a procvičíme každý pátek i ve Sportovní školičce na hřišti SK Třeboradice. Oslavíme společně svátek jara – Velikonoce. Připomeneme si jaké zvyky a tradice se k Velikonocům vážou. 

 Výstupy: 

 • děti si rozšíří povědomí o jarních změnách v přírodě 
 • seznámíme se se zvyky a tradicemi, které se vážou k Velikonocům 
 • zjistíme, kde roste a jak vypadá vrba 
 • seznámíme se s vodními živočichy, které bydlí j jejích kořenech 
 • přijdeme na to, co je to koloběh vody 
 • budeme pátrat, kde se bere voda a k čemu ji potřebujeme 
 • poznáme mláďátka domácích zvířat – jak se jmenují, kde je chováme, jak se o ně musíme starat 
 • učíme se porovnávat větší x menší 
 • procvičujeme fonematický sluch – určování hlásek na začátku a na konci slova 
 • starší děti poznat levou a pravou stranu 
 • mladší děti určování polohy předmětu- nahoře, dole, před, za, vedle 
 • rozšiřování jazykové obratnosti- starší děti vyprávění podle obrázků, mladší děti popis obrázku 
 • prohlubovat dovednosti v hrubé i jemné motorice při práci na zahradě, cvičení, pohybu v terénu 
 • procvičování paměti a výslovnosti- jarní a velikonoční písně, básně a halekačky 
 • podpora kolektivního cítění a prožívání s rodiči i s ostatními dětmi při společné akci 

 Činnosti: 

 • vycházky do přírody, pozorování změn v přírodě na školní zahrádce i na vycházkách v okolí, didaktické obrázky, encyklopedie 
 • hledání a pozorování vrby v okolí školky 
 • seznámení se s vodními živočichy, kteří žijí v jejích kořenech 
 • seznámení se koloběhem vody v přírodě- pokusy se sklenicí vody 
 • poznávání domácích zvířátek- obrázky, poslech hlasu zvířat, výprava na farmu Miškovice- pozorování domácích zvířátek 
 • sledování klíčení semínek, osení, řeřich, fazole 
 • hry se slovy, využití obrázků, práce ve skupině i jednotlivě 
 • opakování určování levé a pravé strany při stolování s příborem, hra s obrázky… 
 • využití obrázků pohádek k popisu a vyprávění, dramatizace krátké pohádky 
 • práce na zahrádce, pomoc při jarním úklidu 
 • rozvíjení tvořivosti a fantazie při jarním a velikonočním tvoření 
 • rozvíjení zručnosti a jemné motoriky při práci se dřevem- Stromy a život, tvořivá dílna pro děti 
 • společné užití si divadelního představení ve školce 
 • procvičování jarních a velikonočních písní a básní – zapojení Orffových nástrojů, rytmizace hrou na tělo 
 • společná akce pro rodiče s dětmi- vynášení Mořeny 
 • zahradní akce- Slet čarodějnic 

Akce pro děti a rodiče: 

5.4. Velikonoční pohádka 

6.4. Velikonoční tvoření pro maminky 

10.4. Sousedské Velikonoce 

20.4. Datel doktor stromů 

27.4. Stromy a život- dřevěná dílna pro děti 

27.4. Zahradní akce pro rodiče s dětmi- slet čarodějnic 

 

Téma na květen:  Javor, strom nakloněný lidem 

Charakteristika a záměry bloku 

V měsíci květnu budeme myslet především na naše milé maminky. Rozvineme téma rodiny a vzájemných vztahů mezi sebou i ke své mamince. 

Výstupy: 

 • pozorovat maminku při práci, umět pojmenovat její činnosti, považovat si její práce 
 • chovat se citlivě a ohleduplně k mladším kamarádům, soucítit s nimi 
 • všímat si toho co si druhý přeje a potřebuje, umět nabídnout pomoc dělit se o hračky, ale i úkoly a povinnosti 
 • rozvíjet manuální dovednosti a estetické cítění 
 • rozvíjení obratnosti a hrubé mototoriky, seznamování s novými sporty 
 • navazovat kontakty s dospělými, komunikovat s nimi, respektovat je 
 • procvičovat paměť a smysl pro rytmus básněmi a písněmi pro maminky 
 • učit se přiměřenému chování na veřejnosti a v kulturním prostředí 
 • učit se projevu na veřejnosti, umět pracovat s ostychem a nejistotou 
 • rozvíjet koordinaci velkých svalových skupin, posilovat fyzickou kondici 
 • rozvíjet sluchové vnímání: předškolní děti- první hlásku ve slově, rozklad slov na hlásky ( d-ů-m, p-e-s..), mladší děti rozklad slov na slabiky 
 • utužování správných návyků při držená psacího náčiní 
 • rozvíjení grafomotoriky v tématických pracovních listech 
 • užívat si radost z poznaného a zvládnutého 
 • seznámit se s dalším stromem- Rok stromů- javor 
 • seznámení se se starými řemesly, které se týkají dřeva a stromů 
 • pozorovat jarní změny v přírodě  

Činnosti: 

 • námětové hry “Na rodinu”, skupinové prosociální hry 
 • vzájemná pomoc například při sebeobsluze, hygieně, pracovních činnostech i hrách
 • výroba dárečků a přáníček pro maminky, kresba portrétu maminky 
 • umět předat vzkaz např. Do kuchyně, pí. Školnice či do vedlejší třídy, umět si požádat o pomoc či  podporu 
 • rozhovory v ranním kruhu, samostatné vyjadřování vlastních pocitů, jejich hodnocení, řešení 
 • nácvik písní, básní, tanečků i dramatizací pro maminky 
 • účastnit se veřejného vystoupení, znát základy společenského chování 
 • odstraňovat nejistotu a ostych při veřejném vystoupení- besídka pro maminky 
 • procvičování sluchového vnímání- hry s obrázky, rytmizace, pracovní listy 
 • podporovat samostatnou práci dětí v sešitech s grafomotorickými úkoly 
 • užít si celodenní výlet do centra Botanicus- pozorování řezbáře při práci 
 • rozvíjení obratnosti a hrubé mototriky při sportování na hřišti Sk Třeboradice- Sportovní školička 
 • užít si kulturní akci ve školce- divadelní představení propojené s celoročním tématem- Skřítci Usínáčci 

 

Akce pro děti a rodiče: 

18.5. Výlet Botanicus- Ostrá 

25.5. Besídka nejen pro maminky 

31.5. Skřítci usínáčci 

 

Téma na červen: Pod lipovou ochranou 

Lípa je symbolem ochrany, přívětivosti, smíření a laskavosti. 

Charakteristika a zámery bloku: 

V měsíci červnu nás čeká spousta radosti a zábavy. Čeká nás rozloučení s předškolními dětmi. Výjezd na školku v přírodě. Teplé období nám umožní veškerou činnost přenášet do přírody, a tak budeme mít možnost více rozvíjet fyzickou zdatnost a vytrvalost.  Prověříme naše vědomosti o přírodě a hlavně o stromech, které jsme v průběhu roku nasbírali. 

Výstupy: 

 • pohybovat se v různém prostředí 
 • uvědomovat si důležité dodržování základních bezpečnostních pravidel při pobytu v přírodě 
 • zvládnout vícedenní odloučení od rodiny 
 • umět se důstojně chovat při slavnostní události 
 • rozvíjet prostorovou orientaci u dětí 
 • rozvíjení fantazie a představivosti při prožívání her na škole v přírodě i ve školce 
 • rozvoj jemné motoriky a zručnosti při netradičních dovednostech se dřevem 
 • rozvíjet logické uvažování 

 Navrhované činnosti: 

 • zvládnou odloučení od rodičů-Pobyt na Šumavě- školka v přírodě 
 • výlety do blízkého parku 
 • výlet za skřítky do parku zámku Karlova Koruna 
 • stezka skřítků a víl- prověření vědomostí o přírodě 
 • slovní hádanky a rébusy 
 • stolní a společenské hry- dodržování pravidel 
 • opakování pojmů vlevo a vpravo 
 • výtvarné zpracování zážitků a dojmů ze společenských akcí 
 • odstraňování nejistoto a ostychu při veřejném vystoupení
 • využití didaktických materiálů, pracovních listů, encyklopedii, klíčů o přírodě 
 • naučit se používat kladívko, pilku- práce se dřevem na školce v přírodě i ve školce- Den otců 
 • přespávání předškoláčků ve třídě školky 

 Akce pro děti 

1.6. Den dětí v MŠ 

8.6. Výlet Karlova Koruna- stezka skřítků a víl 

15.6. Rozloučení s předškoláky, Den otců 

20.-24.6. Školka v přírodě 

28.6. Přespávání předškoláků ve školce