Celoroční projekt – školní rok 2022/2023

  Se zvířátky projdem vrátky 

“Náš svět je plný zvířátek roztodivných druhů, 

posečkej chvíli u vrátek a najdem spolu duhu.” 

 Hlavní  cíle a záměry projektu“

Smyslem a cílem tohoto projektu je prostřednictvím různých činností motivovaných příběhy o zvířátkách vytvořit prostředí tvořivé pohody a aktivního přátelství v naší mateřské škole. Uvědomit si, že každý z nás je součástí přírody a okolního světa s vědomím, že může být jiný a přesto patříme k sobě. Pěstovat kladný vztah k sobě navzájem, přírodě, k místu kde žijeme a k jeho tradicím. Rozvíjet schopnost spolupracovat, vnímat, naslouchat a porozumět. Mít radost z objevovaní a tvořivého vyjadřování. 

 “Vše v přírodě – každá květina, každý strom a každé zvíře nás může mnohému naučit.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Eckhart Tolle 

Téma na září: Mravenčí školka 

Charakteristika a záměry bloku: 

Ferda je kamarád jak se patří, je chytrý a šikovný, se vším si ví rady a vždycky je ochoten pomoci přátelům i těm, s nimiž se setká poprvé. Ferda naučí děti pravidla mraveniště, spolupracovat, pomáhat si, přijímat pomoc, komunikovat spolu, táhnout za jeden provaz a utvářet přátelství. 

Jako správní mravenci v mraveništi: 

 • seznámíme se s novými kamarády 
 • budeme se učit ukládat své hračky na místo k tomu určené 
 • seznámíme se se všemi zákoutími našeho školkového mraveniště 
 • navzájem si pomůžeme s adaptací v novém prostředí 
 • využijeme každou pěknou chvilku ke sportování a posilování svalů na zahradě 
 • začneme objevovat přírodní zákony a především hmyzí říši 

Výstupy: 

 • zvládnout odloučení od rodičů, být aktivní i bez jejich opory 
 • získat jistotu v kolektivu třídy, naučit se důvěřovat učitelkám a kamarádům 
 • adaptovat se po prázdninách v prostředí školky 
 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí 
 • seznámit se s našimi pravidly a řídit se jimi 
 • uvědomovat si, že každý má v životě své místo ( v rodině, ve školce, v práci…) 
 • zvládnout jednoduchou obsluhu a pracovní úkony 
 • zvykat si na pravidelné ranní cvičení 
 • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci 
 • vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru 
 • vnímat změny v přírodě 
 • zapamatovat si svou značku 
 • učit se nazpaměť krátké texty, vědomě si je zapamatovat 
 • seznámit se s celoročním projektem 

 Navrhované činnosti: 

 • seznamovací hry- rytmizace, hry s míčky 
 • praktická prohlídka školky a zahrádky- seznámení se všemi prostory 
 • rozhovory o letních zážitcích 
 • trénujeme samostatné oblékání, svlékání a ukládání věcí na místo k tomu určené 
 • učíme si samostatně brát i odnášet nádobí u svačinky i oběda 
 • hry na zahradě, sportovní dovednosti s míčem, tvořivá hra v pískovišti 
 • společné vytváření třídních pravidel 
 • motivovaná mravenčí rozcvička, básničky s pohybem 
 • pohybové aktivity na písničky o mravencích 
 • využití pracovních sešitů a pracovních listů na zjištění úrovně grafomotoriky, kontrola správného úchopu tužky 
 • představení celoročního projektu- obrázky, encyklopedie, omalovánky 
 • seznámení s životem mravenců v mraveništi 
 • rozvíjení jemné motoriky při manipulaci s konstruktivními stavebnicemi a přírodními materiály 
 • seznámení s tradicí posvícení u nás v Třeboradicích 
 • zvládnou krátké vystoupení před diváky 

 Akce pro děti a rodiče: 

13.9.  Schůzka pro rodiče 

22.9.  Hmyzí říše na zahrádce- environmentální program pro děti 

24.9.  Třeboradické posvícení 

 

Měsíc říjen: Medvědí starosti 

Medvědi nám prozradí, které lesní plody mají rády a co nejraději mlsají. Jak a kde se připravují na zimu své pelíšky, kde je jejich domov. Dozvíme se, která další zvířátka se v lese připravují na zimní spánek, jak se chrání proti chladu (jak se chráníme na vycházkách my). Poradíme mlsajícím medvědům, jak se mají starat o své zoubky, aby je nebolely. 

Charakteristika a záměry bloku: 

 • společně s medvědem budeme poznávat přírodu a podzimní plodiny ze zahrádek i z lesa 
 • pozorovat změny v přírodě a jak se zvířátka připravují na zimu 
 • zjišťovat co je dobrého pro naše zdraví  

Výstupy: 

 • pokusíme se poznat některé plody lesa i zahrad a záhonků 
 • seznámit se s druhy volně žijících zvířat i některé druhy ptáků 
 • základy předmatematických představ dle věku dětí (větší x menší, více x méně, stejně) 
 • navštívit les i park v našem okolí 
 • seznámit se s pojmem zdravá strava 
 • proč je důležité starat se o své zuby 
 • procvičovat hmatové vnímání, jemnou motoriku 
 • využít pěkného podzimu k otužování na vzduchu a procvičování hrubé motoriky 
 • učit se poslechu čtených, vyprávěných textů s porozuměním, využít k dramatickému či pohybovému ztvárnění 
 • naučit se zpaměti krátkým rýmovaným textům, podporovat samostatné vyprávění dramatických celků, procvičování paměti, rozvoj jazykových dovedností 
 • učit se sladit pohyb s hudbou 
 • posilovat radost ze společné práce 
 • pěstovat řečovou kázeń- respektovat slovo druhého, neskákat do řeči, hlásit se o slovo
 • učit se správným technikám při výtvarném tvoření (držení nůžek, štětců, pastelek, využití plochy papíru…) 
 • vštěpovat si základy bezpečnosti při tvoření a úklidu po něm 
 • učit se, že sami můžeme přírodě a zvířátkům pomáhat 
 • zdokonalovat sebeobslužné činnosti a samostatnost 

Činnosti: 

 • dary podzimu- sběr přírodnin, rozhovory o jejich využití, tvoření, manipulace, počítání, přiřazování 
 • hry s obrázky potravin, třídění, námětové hry- Na kuchaře, Na sadaře, Na obchod 
 • poznávání ovoce a zeleniny- zapojení všech smyslů- hmat, čich, chuť 
 • výroba ovocného, zeleninového salátu 
 • co roste na záhonku a co na stromě? 
 • barvy ovoce a zeleniny 
 • více, méně, stejně- využití jablíček, měla babky čtyři jabka 
 • můžeme i měřit a vážit- menšíx větší, lehčíx těžší 
 • poznávání zvířátek a ptáků- využití encyklopedie, pexetria, naučná videa, didaktický materiál, pracovní listy 
 • naučná stezka v Miškovickém lesíku 
 • pojmenování dějů podzimního počasí, rozhovory nad knihami, obrázky, pozorování počasí při pobytu venku 
 • pohybem vyjádřit rytmus a náladu, pohybová improvizace na různé zvuky 
 • sportovní a pohybové hry ve třídě i na zahradě, dechová cvičení, cvičení jógy, uvolňovací cviky ruky, protahování svalstva 
 • vycházky v okolí MŠ, návštěva parku v Čakovicích 
 • hry na rozvoj řečové kázně 
 • výtvarné vyjádření prožitků- malba, kresby, modelování, lepení, tvořrní z přírodnin 
 • užít si spolu s rodiči a kamarády společnou akci na zahrádce 

 Akce pro děti a rodiče: 

5.10. Zahradní slavnost- sázení stromu a Hmyzáci na zahradě- veselé odpoledne pro rodiče s dětmi 

12.10. Lesní naučná stezka v Miškovickém lesíku- spolupráce s nadací “Dřevo je cesta” 

18.10. Fotografování dětí ve školce 

31.10. Otázky netopýra Ušíka- divadélo v MŠ