Celoroční program na školní rok 2023/2024

O cestě vodní kapičky Karličky

 „Kdyby vody nebylo, nic by tady nežilo,

Bez vody se nedá žít, čistá voda musí být.

Proto vodu v úctě máme, my se o ni postaráme.“

 V letošním celoročním programovém projektu bychom chtěli dětem přiblížit zamyšlení o vodě, která je důležitá pro život. Představte si jeden den, který byste měli strávit úplně bez vody. To si hned člověk uvědomí, jak moc je voda vzácná a důležitá, viďte? Lidé si dlouho mysleli, že je na světě tolik vody, že nezáleží na tom, jak s ní zacházejí. Proto se budeme dětem snažit vysvětlit pomocí jednoduchých tipů, triků, jak šetřit vodou, jak chránit potoky, řeky a jezera. Země, slunce, voda, vzduch- čtyři základní pojmy života, které často ani nevnímáme, ale bez nich bychom nemohli existovat. Formou hry se děti stanou vodními detektivy, když budou čistit okolí našeho Mratínského potoka a rybníka na návsi v Třeboradicích. Pokusíme se dětem přiblížit vztahy v přírodě, mezi přírodou a člověkem a také mezi lidmi navzájem. Možná se zlepší i naše hospodaření s vodou, a ještě si u toho užijeme spoustu legrace. K tomu nám budou pomáhat různá říkadla, popěvky, rituály s důležitým sdělením. Naší snahou bude zachovat všestrannost ve všech činnostech dětí, a to převážně v estetických, polytechnických a pohybových činnostech. V průběhu celého školního roku budou probíhat tradiční školkové aktivity. Svůj čas bude mít prostor pro vzdělávání předškolních dětí, které začnou pravidelně pracovat s pracovním sešity.

Po celý školní rok úzce spolupracujeme občanským sdružením Lípa, účastníme se s dětmi a rodiči akcí podporující naše české zvyky a tradice, např. posvícení, masopust stavba máje a další. S dětmi se též účastníme akci pořádaných Sousedským třeboradickým Sousedský advent či Velikonoce- kdy společně vynášíme Mořenu.

V průběhu roku též pořádáme akce pro děti a rodiče na naší školní zahrádce, abychom podpořili rodinnou atmosféru a komunitní duch naší malé školky. Jsou to například-  Zahradní slavnosti, tvoření pro maminky, Zamykání zahrádky, Čertění, Vánoční setkání, besídka u příležitosti Dne maminek, Slet čarodějnic, oslavy Dne otců, slavnostní loučení s předškolními dětmi atd.

Září: Kapička se narodila

V měsíci září nás přivítá vodní kapička jménem Karlička, která postupně celý rok bude dětem vyprávět o koloběhu vody na naší planetě. Nejdůležitější ovšem bude, že novým dětem pomůžeme s prvním odloučením od svých blízkých. Seznámíme děti s prostředím školky, s kamarády ve třídě i s dospělými. Společně zavzpomínáme na prožitky z prázdnin. Naučíme se pomáhat si navzájem a být k sobě ohleduplní. Využijeme každou pěknou chvilku k pobyt venku. Společně s dětmi a rodiči se zúčastníme již tradičního třeboradického posvícení.

Vzdělávací cíle: 

 • Seznámení se se školními zahradami a jejich bezprostředního okolí
 • Získat jistotu v kolektivu třídy, naučit se důvěřovat učitelkám a kamarádům
 • Dodržovat dohodnutá pravidla
 • Adaptovat se po prázdninách v prostředí MŠ
 • Uvědomovat si, že každý má v životě své místo (v rodině, ve školce, v práci)
 • Vnímat změny v přírodě
 • Zvykat si na pravidelné ranní cvičení
 • Zapamatovat si svou značku
 • Užít si ranní komunitní kruh s ostatními dětmi a s paní učitelkou
 • Seznámit se s celoročním programem
 • Zaměříme se na hrubou i jemnou motoriku a grafomotoriku
 • Pravidelně zařazovat pohybové aktivity ve třídě nebo venku
 • Příjemně prožít spolu s kamarády první společnou akci posvícení v Třeboradicích

 

Vzdělávací nabídka : 

 • Rozhovory o prožitcích z letních prázdnin
 • Vybarvování omalovánky své značky
 • Prakticky se seznámit s prostory školky
 • Výtvarné zpracování letních prožitků dětí
 • Naučíme se nové básně a písně na téma vody
 • Postupně se budeme učit sebeobsluhy v jídelně
 • Budeme rozvíjet jemnou motoriku při manipulaci s konstruktivními stavebnicemi i přírodními materiály
 • Pravidelné ranní protahování celého těla
 • Předškoláci budou pracovat s pracovními listy a s časopisem Zápis je tu
 • Grafomotorika – vlnky, kruhy, jak to můžeme pozorovat na vodě
 • Akce :

19.9. Schůzka rodičů  – 17.00 hod.

23.9. Posvícení v Třeboradicích

27.9.   Envirnonmentální program Voda nad zlato

29.9.   MŠ uzavřena z provozních důvodů

                         Říjen: Kolébka už je kapičce malá

S kapičkou Karličkou budeme poznávat krásy podzimní přírody a rozvíjet estetické vnímání přírody. Vnímat změny probíhající v přírodě a aktivně o těchto změnách komunikovat. Záměrem kapičky bude vytvářet podvědomí o vlastní sounáležitosti s živou a neživou přírodou, pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou životní prostředí chránit a zlepšovat, ale i ničit. Děti si budou všímat různých druhů ovoce a zeleniny, ale také se vydáme hledat plody podzimu jako například oříšky, kaštany, žaludy apod. Společně s dětmi a rodiči si užijeme první zahradní slavnost, tentokrát se ponese v duch našeho tématu- voda, vodička.

Vzdělávací cíle:

 • všímat si změn v přírodě, střídání ročních období, nástup měsíce října
 • prakticky se seznámit s různými druhy podzimních plodin
 • posilovat radost z tvořivé práce i formou společného tvoření rodičů s dětmi
 • při činnostech používat všechny smysly a rozvíjet je
 • využít co nejvíce pěkných podzimních dnů k pobytu a pohybu venku na čerstvém vzduchu
 • naučit se zpaměti krátké texty básní
 • neustále opakovat zásady bezpečného chování v budově školky i mimo školku
 • učit se sladit pohyb s hudbou a rytmem – snažit se vyjádření hudby pohybem
 • průběžná diagnostika dětí pro první pololetí
 • učit se připravit si a následně po sobě uklízet pomůcky po tvořivé práci
 • lokomoční pohybové činnosti a pohybové hry v MŠ i na školní zahradě
 • průběžně zdokonalovat samostatnost a sebeobslužné návyky dětí
 • rozvoj hrubé a jemné motoriky

Vzdělávací nabídka činností :

 • vycházky do okolí MŠ, pozorování změn v přírodě – sběr kaštanů, ořechů, žaludů
 • hry a     manipulace s nimi, třídění, počítání, přiřazování (matematické a hmatové představy)
 •  pozorování vodních ploch v okolí, návštěva místní studánky a potůčku
 • poznávání ovoce a zeleniny formou didaktických obrázků, různých knížek, rozhovorů a hádanek
 • muchlání, stříhání, skládání papíru
 • výtvarné vyjádření prožitků – malba, kresba, modelování, lepení, tvoření z přírodnin
 • hry pro rozvoj řečové kázně
 • podporovat u dětí rozvoj sebedůvěry, ocenit výsledky
 • pravidelné zařazování tělovýchovných chvilek, protahování i relaxace
 • učit děti přiměřeně reagovat na nové situace, prohlubovat jejich sociální dovednosti apod.
 • poslech pohádek obohacující citový život dítěte
 • podporovat spontánní hru dětí
 • radostně prožít společnou práci, dodržovat bezpečnostní pravidla
 • průběžná realizace výstavky společných prací rodičů a dětí v prostorách MŠ, na závěr měsíce společná prohlídka a ohodnocení všech zúčastněných
 • práce předškoláků s časopisem Zápis je tu a pracovními listy zaměřenými na grafomotoriku

Akce :

4.10.  Zahradní slavnost pro děti a rodiče- Bez vody to nejde

11.10. Potichoučku- hudební program pro děti

18.10. Fotografování dětí v MŠ

25.10.  Skřítky krmit povoleno- vzdělávací program pro děti

Listopad: Kapička a potopa nevídaná

Copak asi znamená, že mráček už má plné bříško? Nejen o tom si budeme v listopadu s dětmi povídat. Kapička nám pravděpodobně ukáže další podoby svého skupenství. Budeme si s dětmi o počasí povídat, ale také ho pozorovat při procházkách a pobytu venku. Nezapomeneme se vhodně oblékat a dbát na to co je důležité, abychom se v těchto sychravých dnech udrželi fit.

Společně s dětmi a rodiči uklidíme naši zahrádku a vodní studánky a uložíme je k zimnímu spánku. Začneme si také užívat předvánoční čas, vyzdobíme školku a budeme chystat překvapení pro rodiče na vánoční vystoupení.

Vzdělávací cíle:

 • Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
 • Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 • Procvičovat rovnováhu i zpevnění těla
 • Zvládat různé způsoby pohybu v různém prostředí (překonávat překážky, pohybovat se ve dvojicích či ve skupině)
 • Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody
 • Zvládat jemnou motoriku, správně zacházet s výtvarným materiálem a pomůckami
 • Seznámení s místem a prostředím ve kterém dítě žije, vytváření pozitivního vztahu k němu
 • Seznamování s různým skupenstvím vody, přibližování koloběhu vody
 • Umět poznat pojmenovat některá lesní zvířata a ptáky
 • Znát základní potřeby zvířat před nadcházející zimou, která zvířata se ukládají ke spánku, proč někteří ptáci odlétají do teplých krajin
 • Při společných činnostech budeme prohlubovat kladné vztahy ke kamarádům
 • Seznámíme se s novými výtvarnými technikami
 • Seznamování se světem kultury, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
 • Pěstovat poslech s porozuměním vyprávění jednoduchého děje podle obrázků
 • Seznámit se s pojmy tradice, zvyky, pranostiky a začít se připravovat na období adventu
 • Přiblížit dětem svátek Sv. Martina – vytvoření povědomí o morálních hodnotách

Vzdělávací nabídka:

Práce s literárními texty, s obrazovým materiálem využívání encyklopedií a dalších medií

 • CD zvuky zvířat
 • Pexesa a pexetria se zvířaty
 • Při pobytu na zahradě i vycházkách v okolí školky pozorovat změny v přírodě (skupenství vody – déšť, mlha, sníh)
 • Pomocí obrázků a didaktických her se pokusit orientovat v následnosti časových úseků
 • Lokomoční pohybové činnosti (chůze), běh, skoky, poskoky, lezení
 • Kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách
 • Zapojování cviků na uvolňování ruky
 • Čtení, poslech, vyprávění – postupně prodlužovat dobu soustředění
 • Artikulační, řečové, sluchové, rytmické hry
 • Jemnou motoriku budeme rozvíjet například při pečení, mazání podkoviček, modelování zvířátek, trhání, třídění apod.
 • Grafomotoriku rozvíjet postupně dle pracovních sešitů a v pracovních listech v propojení s probíraným tématem
 • Zařazovat hry na zrakové vnímání a paměť – hledej ztracené zvířátko, zapamatuj si zvířátka, které zmizelo, které přibylo?
 • Upevňovat sluchové vnímání první hlásky ve slově- předškolní děti
 • Poslech čtených či vyprávěných příběhů – seznámení s legendou o sv. Martinovi
 • Příprava a realizace zábav a slavností v rámci zvyků a tradic – příprava na lampiónový průvod, vánoční vystoupení pro rodiče

Akce:

1.11. Zemědělské muzeum- Voda v jednom kole

8.11. Zamykání zahrádky- akce pro děti a rodiče

11.11.   Stezka duchů- akce ve spolupráci se sdružením Lípa

29.11. Vánoční tvoření pro maminky

 

Prosinec: Vánoční sen

Začneme si užívat předvánoční čas, vyzdobíme školku a budeme chystat překvapení pro rodiče na vánoční vystoupení. Pravidelně budeme zapalovat adventní svíčku a vyprávět si o zvycích a tradicích, které adventní čas provázejí. Kapička Karlička se nám převlékne za sněhovou vločku a tak se i letošní téma vystoupení pro rodiče ponese v duchu sněhových vloček.

Vzdělávací cíle:

 • Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky při nácviku pohybové hry či choreografii k písni, koordinace pohybu, dýchání, ovládání pohybového aparátu
 • Rozvíjet jemnou motoriku – koordinace ruky a oka
 • Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • I nadále pozorovat přírodu, proč jsou dlouhé noci a krátké dny
 • Navození pohodové sváteční atmosféry
 • Rozvoj kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání
 • Podporovat rozvoj vnímání a reprodukce rytmu
 • Vytvoření pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňující tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
 • Rozvoj jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 • Vytvářet povědomí o kulturním prostředí, – jak to chodí v rodinách, každý má jiné tradice, jak to bylo kdysi dávno

Vzdělávací nabídka:

 • Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním
 • Při procházkách pozorování přírodních, kulturních objektů v okolí školky, rozhovory
 • Nácvik nových básní, písní a tanečků na vánoční vystoupení – přednes, recitace, dramatizace, zpěv
 • Činnosti relaxační a odpočinkové, zajištující zdravou atmosféru a pohodu prostředí
 • Práce s barvami, keramickou hlínou, nůžkami, lepidlem při tvorbě dárečků, přáníček, výzdobě školky
 • Využívat rytmické hry „ na tělo“, cinkání, ozvučná dřívka, triangl, rolničky
 • Četba, poslech příběhů, pohádek s prosociální tématikou, rozhovor s dětmi o tom co slyšely, umět vyjádřit se vyjádřit (vyjádřit své emoce)
 • Prohlížení obrázků, knih – seznámení s tradicemi oslav Vánoc – činnosti zaměřené k vytváření (chápání pojmů) a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, obrázkovým materiálem apod.)
 • Využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte
 • Receptivní, slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti
 • Rozhovory o zvycích v rodinách
 • Tématicky zařazovat uvolňovací cviky na celé paže, zápěstí, prstové cvičení
 • Přípravy a realizace slavností v rámci zvyků a tradic

Akce:

5.12.     Čertění v MŠ  – dopolední akce pro děti v Mš

11.12.  Vánoční andělé- dopolední divadelní představení pro děti

13.12.   Vánoční besídka pro rodiče

?.12.     Sousedský advent- setkání u kostela v Třeboradicích- vystoupení dětí

25.-29.12. Vánoční prázdniny

 

Leden: Kapička bruslí

S radostí se v novém roce opět sejdeme ve školičce. Sdílením zážitků z vánočních prázdnin prohloubíme prosociální vztahy a chování. S vánočními svátky se rozloučíme již tradiční Tříkrálovou koledou v okolí naší školky. Kapička nám ukáže, jakou další podobu na sebe umí vzít. Pokud počasí dovolí budeme pozorovat led v přírodě nebo si sami pomocí pokusů led vyrobíme přímo ve školce. Budeme pozorovat, kam se voda ztrácí a jak ji dokáže člověk v přírodě zadržet.

K zimnímu sportování a otužování využijeme zahrádku i okolí školky. Připomeneme si zimní sporty a vše co je k nim potřeba. Při sportování se zaměříme na rozvoj hrubé motoriky, která je nezbytná pro zdravý a bezpečný pobyt v přírodě. Připomeneme si ochranu zdraví a zásady zdravého životního stylu. Otužováním posílíme naši imunitu. S předškoláky se zaměříme na školní přípravu prodlužováním času na soustředěnou práci. Správný úchop tužky a nůžek, nezapomeneme ani na uvolňovací cviky horních končetin. Zaměříme se na kultivovaný projev, zásady komunikace a vhodné chování k ostatním. Zdůrazníme kamarádské vztahy a respektování osobnosti druhého.

Vzdělávací cíle:

 • Vnímat změny v přírodě
 • Navážeme na dosavadní poznatky o ročních období
 • Přiblížíme dětem tradici Tří králů
 • Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky
 • Rozvoj jemné motoriky s důrazem na koordinaci ruky a oka
 • Budeme trénovat obratnost, pohotovost a překonávání vlastního strachu
 • Procvičíme rovnováhu i zpevnění těla
 • Rozvineme zrakové vnímání a paměť
 • Rozvoj jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnost, mluvního projevu, práce s dechem)
 • Posílení souvislého vyjadřování a slovní zásoby, při popisu obrázků, při pojmenovávání předmětů,  při slovním fotbalu… Estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové  a další)
 • Hry přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat i respektovat druhého
 • Přirozené i zprostředkované pozorování přírodního okolí, sledování rozmanitosti změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajiny a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období)

 

   Navrhované činnosti:

 • Společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinové konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle fantazie, sdělení slyšeného druhým, apod.)
 • Činnosti zajišťující spokojenost, radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu
 • Hry přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat i respektovat druhého
 • Hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční a dramatické aktivity)
 • Prohlížení encyklopedií, využití didaktického materiálu a obrázků
 • Poslech, četba, vyprávění
 • Pomocí obrázků – orientace v názvech částí lidského těla
 • Hry s peříčky, šátky …
 • Zařazení tvoření s netradičními materiály a technikami, rozvíjení zručnosti při lepení, stříhání, manipulací s předměty, přebíráním různých materiálů
 • Vycházky do přírody i okolí MŠ
 • Trénink poskoků, seskoků, výskoků
 • Zařazení her na zrakové vnímaní a paměť
 • Procvičení paměti při učení nových písní a básní se zimní tematikou, využití rytmizace, hry na tělo…

Akce:

3.1.  Nadílka ve třídách

5.1. Tříkrálová koleda v okolí školy

Schůzka rodičů- 2.pololetí

17.1.  Příběh s kapičkou- environmentální program pro děti

 

Únor: Kapička jede na hory

V měsíci únoru nám kapička Karlička ukáže svou další podobu a to sněhovou. Doufáme, že si ho při pobytu na horách v Krkonoších dosyta užijeme a rozvineme svou hrubou motoriku při zimních radovánkách. Budeme lyžovat, bobovat, stavět sněhuláky, klouzat se i koulovat. Ještě, než se vypravíme do hor, zúčastníme se další tradiční akce v Třeboradicích a to masopustního průvodu, kterého se i letos spolu s dětmi a rodiči zúčastníme a půjdeme za hromadnou masku v duchu našeho celoročního projektu.

S předškoláky budeme dále intenzivně pracovat na zdokonalování vyjadřovacích schopností, rozvíjení slovní zásoby a správným verbálním návykům. Rozvíjíme a prohloubíme pozitivní motivaci k získání nových vědomostí a dovedností.

Vzdělávací cíle:

 • Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí
 • Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
 • Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
 • Seznamování se se světem lidí, kultury, umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
 • Procvičíme jemnou motoriku při výtvarných a pracovních činnostech na téma Masopust
 • Rozvíjení hrubé motoriky při výtvarných činnostech, stříhání, lepení, trhání
 • Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu
 • Rozvoj společenského a estetického vkusu
 • Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od běžných forem těchto funkcí k úmyslným.
 • Osvojení si poznatků o těle, o jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • Rozvoj komunikativních schopností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 

Vzdělávací nabídka činností:

 

 • Společní diskuse, rozhovory, individuální a skupinové konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhý, apod.)
 • Práce s literárními texty, s obrázkovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií
 • Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti
 • Sezónní činnosti, zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení)
 • Hudební, hudebně-pohybové a rytmizační činnosti
 • Činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí
 • Hry a činnosti zaměřené k poznání a rozlišování zvuků, užívání gest
 • Přednes, recitace, dramatizace a zpěv.
 • Prohlížení a čtení knížek
 • Řešení myšlenkových a praktických problémů, hledání různých možností a variant
 • Hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické, logické, obrazové a pojmové)
 • Cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a sebeovládání (zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti, apod.)
 • Smyslové a psychomotorické hry
 • Rozvoj prostorového vnímání při polytechnických činnostech
 • Grafické napodobování symbolů, tvarů čísel a písmen.
 • Hry a činnosti, které děti vedou k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor, apod.
 • Akce:

12.2-18.2. Jarní prázdniny- provoz spojen s MŠ Miškovice

17.2.  Masopust v Třeboradicích

26.2.-1.3. Lyžáček v Peci pod Sněžkou

Březen: Kapička a ptačí máma

Začíná nám měsíc březen, ve kterém budeme převážně pozorovat, jak se pomalu probouzí příroda ze zimního spánku a proměny počasí. Kapička Karlička nám vysvětlí, co by se dělo, kdyby kamarádek kapek na světě nebylo. K čemu všemu potřebujeme vodu? Kde všude kolem nás je voda? Budeme si vyprávět o tom, které rostliny nám jako první napoví, že už je jaro opravdu za dveřmi. Budeme pozorovat a poslouchat ptáčky ve volné přírodě. To vše můžeme sledovat při procházkách  a na zahrádce. Nezapomeneme také na pohádky, říkadla, písničky a tanečky. Pro rozvoj fantazie použijeme pestré materiály. S předškoláky se zaměříme na procvičování správné výslovnosti, držení tužky a také se začneme připravovat na svátky jaro Velikonoce, zvyky a tradice , které se k  tomu váží.

Vzdělávací cíle:

 • Rozšíření si povědomí o jarních změnách v přírodě
 • Seznámení se s prvními jarními kytičkami
 • Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • Rozvíjení jemné motoriky i grafomotoriky – využívání tematických pracovních listů i pracovního sešitu
 • Rozvíjení hrubé motoriky a pohybových dovedností při pobytu venku i MŠ
 • Seznamovat se s různými výtvarnými materiály
 • Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
 • Prodlužování doby plného soustředění na konkrétní činnost
 • Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 • Porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)
 • Rozvíjení sociálních dovedností

 

Vzdělávací nabídka činností:

 • Vycházka do přírody, pozorování změn v přírodě
 • Pozorování a rozhovory o počasí na jaře
 • Práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií
 • Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky
 • Činnosti relaxační a odpočinkové, zajištující zdravou atmosféru a pohodu prostředí
 • Společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinové konverzace, podporování souvislého vyjadřování celou větou (vyprávění příběhů, zážitků, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým, atd.)
 • Návštěva základní školy s předškoláky
 • Přípravy na karnevalový rej ve školce
 • Hudební a hudebně – pohybové činnosti

Akce:

Návštěva knihovny v Čakovicích

14.3. Čtení pro děti ve školce- práce s textem

22.3. Světový den vody- oslavy v MŠ

?   Sousedské Velikonoce- Vynášení Mořeny

27.3. Ježibaba Kolobajzna slaví Velikonoce

Sousedské Velikonoce- vynášení Mořeny

 

Duben: Kapička a duhový zázrak

Hned na začátku měsíce oslavíme společně Velikonoce, na které jsme se již připravovali v březnu. Kapička nám vysvětlí pranostiku „duben ještě tam budem“. Měsíc duben nám také ukáže svou nestálost, ale pokud nám dovolí aprílové počasí, budeme pozorovat moc a sílu přírody při společných procházkách a pobytu na zahrádce čí v okolí školky a možná zahledneme i duhu. Kapička nás také seznámí s rodícím se novým životem – s mláďátky z volné přírody, ale i statku. Koncem měsíce si společně s rodiči užijeme akci nazvanou Slet čarodějnic.

Vzdělávací cíle:

 • Prohlubovat dovednosti v hrubé i jemné motorice při práci na zahrádce
 • Opakování a prohlubování důležitosti bezpečného chování v dopravním provozu, na chodníku, při přecházení a hrách venku
 • Starší děti poznat levou a pravou stranu, mladší děti určovat polohu předmětů – nahoře, dole, před, za, vedle, uprostřed
 • Znát názvy lesních zvířat a jejich mláďat, učit se, co potřebují ke spokojenému životu
 • Rozšiřování jazykové obratnosti – starší děti vyprávění podle obrázků, mladší děti popis obrázků
 • Procvičování fonematického sluchu – opakovat určování hlásek na začátku i na konci slova
 • Rozvoj pohybových schopností a dovedností v oblasti hudebních a hudebně pohybových her a činností.
 • Seznámení se s novými výtvarnými technikami
 • Posilování radosti z objevovaného, probouzení zájmů a zvídavosti dítěte
 • Získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
 • Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 • Osvojení si poznatků o těle, o jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

 

Vzdělávací nabídka činností:

 • Opakování určování levé a pravé strany
 • Práce na zahradě, pomoc při jarním úklidu
 • Hry se slovy – využití obrázků zvířat a jejich mláďat, práce ve skupině i jednotlivě
 • Využití pohádek k popisu a vyprávění
 • Tvoření jarních obrázků různými technikami
 • Vycházky do přírody, pozorování změn na školní zahradě
 • Správně vyslovovat, ovládat dech i tempo řeči
 • Zdobení vajíček, setí osení, práce s keramickou hlínou a další výtvarné a pracovní techniky v rámci velikonočního tvoření
 • Příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, dopravních situacích, apod.)
 • Hudební a hudebně – pohybové činnosti
 • Společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhu, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie apod.)
 • Výroba čarodějnice

 

Akce:

1.4. Velikonoční pondělí

22.4. Žabák Žak a rak Jak- divadlo Krab

24.4. Slet čarodějnic

Fotografování tříd na zahrádce školky

 

Květen: Kapička a blátivé tajemství

Kapička Karlička bude čarovat v přírodě, kde se nám díky jarním deštíkům krásně zelenají a kvetou stromy a to nás zavede k rozkvetlým ovocným stromům. V tomto měsíci také rozvineme téma rodiny a vzájemných vztahů . Toto téma nás pak bude provázet našimi květnovými aktivitami a samozřejmě také při výrobě dárečků pro maminky ke Dni matek. Pomocí didaktických her se budeme učit různé role v rodině. Díky básním pro maminky si budeme procvičovat výslovnost, paměť a schopnost vyjadřování. Budeme se dále snažit o spolupráci mezi všemi dětmi, podporovat společně hry a rozvoj komunikace a tím předcházet konfliktům. K tomu nám též po celý rok pomáhají Missa masáže.

Vzdělávací cíle:

 • Posilování prosociálního chování ve vztahu k rodině a ostatním lidem
 • Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • Pozorování maminky při práci, umět pojmenovat její činnost
 • Všímat si toho, co si druhý přeje a potřebuje, umět nabídnout pomoc, umět si vážit práce druhého
 • Osvojování si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
 • Vyjadřování svých pocitů ve tvůrčích a estetických aktivitách
 • Podporování společné hry a vzájemné komunikace mezi dětmi a dospělými
 • Rozvíjení grafomotoriky v tematických pracovních listech
 • Rozvoj pohybových schopností a dovedností v oblasti hudebních a hudebně pohybových her a činností
 • Rozvíjení hrubé motoriky a pohybových dovedností při pobytu venku i MŠ
 • Prodlužování doby plného soustředění na konkrétní činnost
 • Seznamovat se s různými výtvarnými materiály
 • Rozšiřování jazykové obratnosti – starší děti vyprávění podle obrázků, mladší děti popis obrázků

 

Vzdělávací nabídka činností:

 • Námětová hra „na Rodinu“, skupinové prosociální hry
 • Výroba dárečků a přáníček pro maminku
 • Nácvik básní a písní pro maminku
 • Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky
 • Sociální a interaktivní hry, hraní v roli, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry a etudy
 • Podporování samostatné práci dětí v pracovních sešitech
 • Procvičování sluchového vnímání, procvičování hlásky ve slově, hra – Zvonečku kde jsi?
 • Umět předat vzkaz, umět požádat o pomoc
 • Aktivity přibližující dětem pravidla morálních hodnot (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) mravních hodnot (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost) v jednání s lidmi
 • Vzájemná pomoc při sebeobsluze, hygieně, pracovních činnostech i hrách
 • Vycházka do okolí školky
 • Hudební a hudebně – pohybové činnosti

 

Akce:

Přespávání předškolních dětí v MŠ

15.5.  Besídka pro maminky

22.5. O vodníku Řešátkovi- divadlo Harmonika

30.-31. Přespávání předškoláků v MŠ

31.5.   Oslava MDD ve školce

 

Červen: Kapička se loučí

 

V měsíci červnu nás čeká spousta radosti a zábavy. V tomto teplém období si užijeme sportovní i další pestré aktivity venku. Hned na začátku měsíce oslavíme společně Den dětí. S předškoláky vyjedeme na školku v přírodě, kde si v tomto teplém období budeme užívat pestré aktivity venku, posilovat sounáležitost s přírodou a hlavně s vodou. Přeneseme většinu činností do přírody, a tak budeme mít možnost rozvíjet fyzickou zdatnost, vytrvalost a sebeovládání. Další dny se budeme těšit a připravovat na slavnost „loučení s předškoláky“.

 

 

Vzdělávací cíle:

  • Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
  • Rozvoj pohybových schopností a dovedností v oblasti hudebních a hudebně pohybových her
  • Rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, ochranou přírody, naší planety
  • Význam a využití recyklace při hře
  • Při společné oslavě dětí si uvědomit rovnost dětí a lidí bez rozdílu barvy pleti
  • Procvičování fonematického sluchu – opakovat určování hlásek na začátku a na konci slova
  • Posilování prosociálního chování ve vztahu k rodině, kamarádům a ostatním lidem
  • Podporování společné hry a vzájemné komunikace mezi dětmi a dospělými
  • Uvědomovat si důležité dodržování základních bezpečnostních pravidel při pobytu v přírodě
  • Osvojení si citové samostatnosti při pobytu na škole v přírodě i mimo ní
  • Průběžně se připravovat na slavnost „loučení s předškoláky“

 

Vzdělávací nabídka činností:

 • Sportovní dopoledne v ZŠ – oslava svátku dět
 • Výjezd na školu v přírodě
 • Vycházky a výlety do okolí
 • Přímé pozorování přírody
 • Hry s pískem, vodou a využití přírodnin při hře i tvorbě
 • Využití zahrádky k posilování fyzické zdatnosti (běh, překážky, míče, koloběžky….)
 • Vyjádřit pohybem rytmus říkadel
 • Podporování samostatné práci dětí v pracovních sešitech
 • Práce s liberálními texty, s obrázkovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií
 • Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, slovní hádanky, vokální činnosti
 • Sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry a etudy
 • Nácvik básní a písní na „loučení s předškoláky“

 

Akce:

 

12.6. Slavnostní loučení s přeškolími dětmi a oslavy Dne otců

17.-21.6. Škola v přírodě- Šumavous u Vimperka

26.6.  Sférické kino- Začarovaný korálový útes