Vyhlášení přijímacího řízení do Mateřské školy Čakovice II
pro rok 2022 – 2023

Odkaz na elektronický předzápis a registraci k zápisu:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/cakovice2


Zápis, tj. podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání proběhne prezenční formou v budově MŠ Třeboradice pro obě pracoviště ( Miškovice, Třeboradice) ve dnech:

ST 4. 5. 2022     8.00 – 13.00
Čt 5. 5. 2022   12.00 – 17.00

K přijímacímu řízení je možné využít Elektronický předzápis a registraci k návštěvě školky odkaz najdete na stránkách školky zveřejněný k 1.4.2022 – www.mscakovice2.cz, kde si zarezervujete čas pro návštěvu MŠ a zároveň předvyplníte údaje do žádosti o přijetí a tím urychlíte celý proces zápisu. Vyplněnou žádost si můžete vytisknout a přinést s sebou do MŠ Dokumenty k zápisu:

S sebou zákonní zástupci přinesou:

– vyplněnou přihlášku(žádost o přijetí)
– evidenční list potvrzený dětským pediatrem
– rodný list dítěte
– občanský průkaz zákonného zástupce
– další důležité dokumenty pro přijetí dítěte do MŠ
– (zápisový lístek)

Neregistrovaní žadatelé budou přijímáni dle kapacitních možností v mezičasech mezi objednanými.

Zájemci, kteří si nepředvyplní údaje, dorazí s přihláškou a ostatními dokumenty, které je
možno stáhnout na http://skolky.cakovice.cz

Zápisový lístek slouží zákonným zástupcům dětí, které jsou přijaty do více než jedné mateřské
školy k vyjádření rozhodnutí, kterou mateřskou školu si vybrali. Své rozhodnutí zaznamenají
zákonní zástupci na Zápisový lístek a ten odevzdají v konkrétní MŠ do 7 dnů od zveřejnění
rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. Elektronický Předzápis nám neumožňuje tisk Zápisního
lístku, v tomto případě ho obdržíte přímo při zápisu v naší MŠ.

Upozorňujeme rodiče dětí v posledním roce před vstupem do základní školy, že není třeba
podávat přihlášku na všechny školky, ale stačí se rozhodnout pouze pro jednu z nich a na ní
podat přihlášku. Tito předškoláci musí být ze zákona přijati v každém případě.

Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným zákonným
očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci (viz.§ 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném
znění).

Výjimkou jsou děti v posledním roce před vstupem do základní školy, pro které je předškolní
docházka povinná.

Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České
republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělání. K předškolnímu vzdělávání
a ke školským službám jsou přijímány v souladu s ustanovením § 20 školského zákona děti
cizinců z ostatních zemí, s právem pobytu na území České republiky (s trvalým pobytem,
povolením k dlouhodobému pobytu nebo vízem s délkou pobytu nad 90 dní), pokud prokáží
oprávněnost svého pobytu dokladem.

O umístění dětí do jednotlivých tříd a pracovišť rozhoduje ředitelka MŠ.

Ředitelka MŠ Čakovice II žádá všechny zákonné zástupce dětí, aby si důkladně prostudovali
Kritéria pro přijetí dětí do jednotlivých mateřských škol a informace o nich a zvolili to zařízení,
které nejlépe vyhovuje jejich požadavkům na péči o dítě.

V Praze dne 28. 3. 2022

Iveta Kudrnová
ředitelka MŠ Čakovice II

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Čakovice II (MŠ Miškovice, MŠ Třeboradice) pro školní rok 2022 – 2023

Ředitelka Mateřské školy Čakovice II stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky, nejdříve však od 2 let.

Dle § 34 odst. 3 jsou k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti, které nejpozději před 1. 9. 2022 dosáhnou tří let věku a mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy a děti s odkladem povinné školní docházky.

Děti budou přijímány při splnění dvou základních kritérií, a to:

  • Bydliště na území MČ Praha – Čakovice
  • Přijímat se budou děti od nejstarších po nejmladší

Děti mohou být přijímány k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku až do výše naplnění kapacity MŠ.

Podle §36 a §38 zákona č.500/2004 Sb. Správního řádu, bude zákonným zástupcům umožněno nahlížet do svého spisu.

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na vývěsce MŠ a na webových stránkách mateřské školy (www.mscakovice2.cz) v týdnu od 23. – 27.5.2022.

Všichni zákonní zástupci, jejichž dítě nebylo přijato do MŠ, obdrží písemné Rozhodnutí o nepřijetí dítěte.

Žádáme zákonné zástupce, aby Zápisový lístek odevzdali v konkrétní MŠ nejpozději 7. den od zveřejnění rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.

V Praze dne 28. 3. 2022                                                                              

Iveta Kudrnová
ředitelka MŠ Čakovice II