Mateřská škola Čakovice II,Slaviborské náměstí 21, Praha 9-Třeboradice,196 00, 737391355

Vyhlášení přijímacího řízení do Mateřské školy Čakovice II pro děti cizinců

jedná se pouze a výlučně o osoby:

– kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

– kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

-Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství, není-li v konkrétním případě v zákoně výslovně uvedeno jinak

Zápis, tj. podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání proběhne prezenční formou v budově MŠ Třeboradice pro obě pracoviště ( Miškovice, Třeboradice) dne:

Čt  9.6.2022  od  9.00 – 16.00

S sebou zákonní zástupci přinesou:

– vyplněnou přihlášku v českém jazyce nebo dvojjazyčnou

– potvrzení o povinném očkování

– rodný list dítěte + průkaz zákonného zástupce nebo pas

 

Přihlášku a  Evidenční list  získají zákonní zástupci buď v tištěné podobě v obou budovách MŠ nebo v elektronické podobě na www.http://skolky.cakovice.cz/PRIHLASKY-A-DOKUMENTY od 4.4.2022.

Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným zákonným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (viz.§ 50 zákona č.258/2000 Sb., oochraně veřejného zdraví, v platném znění).

Výjimkou jsou děti v posledním roce před vstupem do základní školy, pro které je předškolní docházka povinná.

O umístění dětí do jednotlivých tříd a pracovišť rozhoduje ředitelka MŠ.

V Praze dne 28. 3. 2022

Iveta Kudrnová

ředitelka MŠ Čakovice II

 

 

ДитячийсадокЧаковіце / Čakovice II,

адреса:Slaviborské náměstí 21, Praha 9-Třeboradice, 196 00, тел. 737391355

Оголошенняпропорядокприйомудодитячогосадка«Čakovice II»длядітейіноземців

целише і виключноособи:

– якимнаданотимчасовийзахист у зв’язку з війною в Україні. Цепідтверджуєтьсявідповідноювклейкоюабозаписомпронаданнятимчасовогозахисту.

– якимнадановізутолерантності (над 90 днів)дляперебування в ЧеськійРеспубліці, якатеперавтоматичновважаєтьсязазакономвізоюдляіноземців з тимчасовимзахистом. Процесвідчитьвиданавізованаклейкаабоштамп у паспорті.

-не поширюєтьсянаіншихіноземців, навітьякщовонимаютьукраїнськегромадянство, якщоіншепрямоневказано в законі в конкретномувипадку.

Зарахування, тобто подання заяви про зарахування дитини до дошкільної освіти відбуватиметься особисто в будівлі Тршеборадіцького дитячого садка для обох місць (Miškovice, Třeboradice):

Четвер9.6.2022від  9:00 до 16:00

Батьки чи законніпредставникиповинні принести:  -заповнену заяву чеськоюабо

двомовною мовою

– підтвердження обов’язкової вакцинації

– свідоцтвопронародженнядитини + посвідчення законногопредставникаабо паспорт

Законні представники отримають анкету та реєстраційну форму в роздрукованому вигляді в обох будівлях дитсадка або в електронному вигляді на www. http://skolky.cakovice.cz/PRIHLASKY-A-DOKUMENTY від 4.4.2022.

До дитячих садків можуть бути прийняті лише діти, які пройшли регулярну законну вакцинацію, мають документ, який засвідчує імунітет щодо відповідних інфекцій або не можуть пройти вакцинацію через певні протипоказання (див. § 50 Закону № 258/2000 в Збірнику законів Чеської Республіки «Про захист здоров’я»).

Виняток становлять діти останнього року перед вступом до початкової школи, для яких відвідування дошкільного закладу є обов’язковим.

Директор садка приймає рішення про влаштування дітей в індивідуальні класи та садки.

В Празі 28. 3. 2022

Iveta Kudrnová

директорка дитячого садка Čakovice II