přihlásit do LYFLE lockadministracevisibilityTřeboradice
Miškovice

Stanovení výše úplaty na základě usnesení USN RM 252/2024 ze dne 05.06.2024
Městská část Praha-Čakovice jako zřizovatel právnické osoby Mateřská škola Čakovice I, II, III
a ZŠ a MŠ Dr. Edvarda Beneše Praha-Čakovice stanovuje:
V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 123 odst. 4 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na školní rok 2024/2025 výši úplaty za
poskytování předškolního vzdělávání ve výši 1350,-Kč/měsíc a výši úplaty zájmového
vzdělávání ve školních družinách a školním klubu ve výši 600,- Kč/měsíc, a to s platností od
01.09.2024.
Ing. Jiří Vintiška

 

V souvislosti se změnou úplaty za předškolní vzdělávání na 1350 Kč /měsíc s platností od 1.9.2024 stanovené MČ Praha-Čakovice dochází ke změně celkové částky k platbě za mladší děti od 1.9.2024 následovně:

2450 Kč (stravné 1100 Kč + školné 1350 Kč)

1100 Kč pouze stravné  (předškoláci)

1166 pouze stravné (děti s odkladem školní docházky, které dovrší 7 let do 31.8.2025)

 

Prosím neposílejte žádné platby v červenci ani v srpnu. Nové trvalé příkazy si nastavte až od 3.9.2024. Přeplatky stravného za 2. pololetí budeme vracet v srpnu 2024.