Zápis, tj. podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání proběhne prezenční formou v budově MŠ Třeboradice pro obě pracoviště ( Miškovice, Třeboradice) ve dnech: 

ST  4. 5. 2022      8.00 – 13.00 

Čt  5. 5. 2022     12.00 – 17.00 

K přijímacímu řízení je možné využít Elektronický předzápis a registraci k návštěvě školky-odkaz najdete na stránkách školky zveřejněný k 1.4.2022 – www.mscakovice2.cz, kde si zarezervujete čas pro návštěvu MŠ a zároveň předvyplníte údaje do žádosti o přijetí a tím urychlíte celý proces zápisu. Vyplněnou žádost si můžete vytisknout a přinést s sebou do MŠ 

S sebou zákonní zástupci přinesou:          –    vyplněnou přihlášku(žádost o přijetí) 

  • evidenční list potvrzený dětským pediatrem 
  • rodný list dítěte 
  • občanský průkaz zákonného zástupce 
  • další důležité dokumenty pro přijetí dítěte do MŠ 
  • (zápisový lístek)  

Neregistrovaní žadatelé budou přijímáni dle kapacitních možností v mezičasech mezi objednanými.  

Zájemci, kteří si nepředvyplní údaje, dorazí s přihláškou a ostatními dokumenty, které je možno stáhnout na http://skolky.cakovice.cz 

Zápisový lístek slouží zákonným zástupcům dětí, které   jsou přijaty do více než jedné mateřské školy k vyjádření rozhodnutí, kterou mateřskou školu si vybrali. Své rozhodnutí zaznamenají zákonní zástupci na Zápisový lístek a ten odevzdají v konkrétní MŠ do 7 dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. Elektronický Předzápis nám neumožňuje tisk Zápisního lístku, v tomto případě ho obdržíte přímo při zápisu v naší MŠ. 

Upozorňujeme rodiče dětí v posledním roce před vstupem do základní školy, že není třeba podávat přihlášku na všechny školky, ale stačí se rozhodnout pouze pro jednu z nich a na ní podat přihlášku. Tito předškoláci musí být ze zákona přijati v každém případě. 

Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným zákonným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (viz.§ 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění).  

Výjimkou jsou děti v posledním roce před vstupem do základní školy, pro které je předškolní docházka povinná. 

Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělání. K předškolnímu vzdělávání a ke školským službám jsou přijímány v souladu s ustanovením § 20 školského zákona děti cizinců z ostatních zemí, s právem pobytu na území České republiky (s trvalým pobytem, povolením k dlouhodobému pobytu nebo vízem s délkou pobytu nad 90 dní), pokud prokáží oprávněnost svého pobytu dokladem. 

O umístění dětí do jednotlivých tříd a pracovišť rozhoduje ředitelka MŠ. 

Ředitelka MŠ Čakovice II žádá všechny zákonné zástupce dětí, aby si důkladně prostudovali Kritéria pro přijetí dětí do jednotlivých mateřských škola informace o nich a zvolili to zařízení, které nejlépe vyhovuje jejich požadavkům na péči o dítě. 

 

V Praze dne 28. 3. 2022 Iveta Kudrnová 

      ředitelka MŠ Čakovice II