Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Čakovice II
(MŠ Miškovice, MŠ Třeboradice) pro školní rok 2022 – 2023

Ředitelka Mateřské školy Čakovice II stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při
rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b)
zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v
mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce
překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní
docházky, nejdříve však od 2 let.
Dle § 34 odst.3 jsou k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímány děti v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky a děti, které nejpozději před 1. 9. 2022 dosáhnou tří let věku a
mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy a děti s odkladem povinné školní
docházky.

Děti budou přijímány při splnění dvou základních kritérií, a to:
1) Bydliště na území MČ Praha – Čakovice
2) Přijímat se budou děti od nejstarších po nejmladší

Děti mohou být přijímány k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku až do výše
naplnění kapacity MŠ.
Podle §36 a § 38 zákona č.500/2004 Sb. Správního řádu, bude zákonným zástupcům umožněno
nahlížet do svého spisu.
Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na vývěsce MŠ a na
webových stránkách mateřské školy (www.mscakovice2.cz)v týdnu od 23.-27.5.2022.
Všichni zákonní zástupci, jejichž dítě nebylo přijato do MŠ, obdrží písemné Rozhodnutí o nepřijetí
dítěte.
Žádáme zákonné zástupce, aby Zápisový lístek odevzdali v konkrétní MŠ nejpozději 7. den od
zveřejnění rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.

V Praze dne 28. 3. 2022 Iveta Kudrnová
ředitelka MŠ Čakovice II